VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Vymedzenie pojmov

„Westwing” alebo „Predávajúci” - pobočka nemeckej spoločnosti Westwing Poland Sp. z o.o., spoločnosť so sídlom vo Varšave, ul. Twarda 18, obchodujúca pod označením Westwing, zapísaná v Obchodnom registri u Obvodného súdu vo Varšave, XII. hospodárske oddelenie, pod spisovou značkou 397077, č. tel.: +421 221 201 245, e-mail: pomoc@westwing.sk.
„Elektronická adresa Predávajúceho“ – adresa elektronickej pošty Predávajúceho pomoc@westwing.sk
„Kontaktná adresa Predávajúceho“ – adresa Predávajúceho uvedená v bode 11.12
„Webová lokalita” – internetová adresa www.westwing.sk
„Webové rozhranie“ – webové rozhranie e-shopu Westwing prevádzkovaného na Webovej lokalite
„Užívateľ” – fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala a má zriadený užívateľský účet na Webovej lokalite
„Elektronická adresa Užívateľa“ – adresa elektronickej pošty Užívateľa uvedená v jeho registračných údajoch
„Darčeková poukážka” – poukážka na doručiteľa ponúkaná v podobe karty, na základe ktorej môže jej držiteľ nakúpiť a obdržať tovar na Webowej lokalite až do maximálnej hodnoty uvedenej na tejto karte
„Obchodné podmienky” – tieto Všeobecné obchodné podmienky
„Občiansky zákonník“ – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

Všeobecné ustanovenia

1.1. Westwing prevádzkuje internetový obchod na Webovej lokalite a prostredníctvom Webového rozhrania obchoduje s tovarom v rámci predajných kampaní určených Užívateľom. Predajné kampane sú časovo obmedzené a taktiež množstvom dostupného tovaru. Množstvo dostupného tovaru a doba, počas ktorej je tento tovar ponúkaný, sú individuálne stanovené pre každú jednotlivú predajnú kampaň.

1.2. Registráciou Užívateľa dochádza k uzatvoreniu zmluvy o elektronickom obchodovaní medzi Westwing a Užívateľom a k zriadeniu užívateľského účtu Užívateľa na Webovej lokalite na dobu neurčitú. Registráciu je možné zrušiť za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

1.3. Westwing sa zaväzuje dodávať Užívateľovi zakúpený tovar bez vád, v lehote uvedenej v podmienkach konkrétnej predajnej kampane. Termín dodania uvedený pri konkrétnom tovare je záväzný pre obe zmluvné strany. Westwing zodpovedá za vady predávaného tovaru v rozsahu uvedenom v Obchodných podmienkach.

1.4. Pracovnými dňami (v prípade stanovenia doby dodania) sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumejú všetky dni v týždni s výnimkou sobôt, nedelí a štátnych sviatkov uznávaných ako dni pracovného pokoja na území Slovenskej republiky.

2. REGISTRÁCIA NA WEBOVEJ LOKALITE

2.1. Ponuky uvádzané na Webovej lokalite sú určené len registrovaným Užívateľom.

2.2. Registrácia Užívateľa je bezplatná a Užívateľ ju môže kedykoľvek zrušiť.

2.3. Užívateľ môže mať na Webovej lokalite len jeden užívateľský účet. Pokusy o vytvorenie ďalších užívateľských účtov rovnakým Užívateľom budú Predávajúcim zablokované.

2.4. Rozhodnutie Užívateľa o zrušení registrácie na Webovej lokalite je možné zaslať na Elektronickú adresu Predávajúceho. Registrácia je považovaná za zrušenú okamihom doručenia oznámenia o zrušení registrácie na Elektronickú adresu Predávajúceho, s výnimkou registrácií Užívateľov, ktorí majú záväzne objednaný tovar a tento tovar zatiaľ nebol Predávajúcim odoslaný Užívateľovi, a je preto vedený v systéme v režime realizácie. V týchto prípadoch sa registrácia Užívateľa ruší uplynutím 30 dní odo dňa doručenia objednaného tovaru Užívateľovi.

2.5. Každý Užívateľ má internetový prístup k svojmu užívateľskému účtu chránený heslom.

3. POUŽÍVÁNIE WEBOVEJ LOKALITY

3.1. V priebehu procesu registrácie bude budúci Užívateľ vyzvaný, aby poskytol Predávajúcemu svoje osobné údaje (viď bod 15.1). Užívateľ je povinný poskytnúť pravdivé a úplné osobné údaje.

3.2. Po ukončení procesu registrácie Užívateľ dostane potvrdenie o registrácii (zaslané na Elektronickú adresu Užívateľa).

3.3. Heslo a ostatné prístupové údaje k užívateľskému účtu sú dôverné a nesmú byť za žiadnych okolností sprístupnené tretím osobám.

3.4. Užívateľ nesmie používať Webovú lokalitu na iný účel, než na účel určený Prevádzkovateľom, hlavne akýmkoľvek spôsobom narušovať jej správny chod a akokoľvek manipulovať s technickými procesmi.

3.5. V sekcii "Môj účet" prístupnej na Webovej lokalite po prihlásení si Užívateľ môže prezerať svoje objednávky, ktoré sa buď vybavujú, t.j. sú vedené v režime „Realizácia“, alebo boli odoslané Užívateľovi, t.j. sú vedené v režime „Odoslané zo skladu“, alebo boli už Užívateľovi doručené, t.j. sú vedené v režime „Doručené“.

3.6. Užívateľ si môže nastavovať a upravovať údaje na svojom užívateľskom účte, vrátane svojich osobných údajov a možnosti zasielania newslettera.

3.7. Westwing si vyhradzuje právo upozorniť Užívateľa na možnosť zrušenia jeho registrácie a užívateľského účtu a na možnosť zmeny či odstránenia poskytnutých údajov, ak Užívateľ poruší ktorékoľvek ustanovenie Obchodných podmienok, alebo ak Užívateľ z iných dôvodov než z dôvodu vád tovaru vracia neprimerané množstvo tovaru v pomere k množstvu tovaru, ktoré si ponechal podľa bodu 11.12 Obchodných podmienok. Westwing je oprávnený pri opakovanom porušení Obchodných podmienok zo strany Užívateľa zrušiť jeho registráciu a užívateľský účet, ak Užívateľa na možnosť zrušenia registrácie vopred upozornil a informoval ho, ktoré ustanovenia Obchodných podmienok porušil.

4. TECHNICKÉ PODMIENKY ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVANIA

4.1. Technické podmienky, ktoré umožnia Užívateľovi využívať informačné a komunikačné technológie za účelom nakupovania a komunikácie s Predávajúcim prostredníctvom Webového rozhrania, sú nasledovné:
(a) pripojenie k Internetu,
(b) internetový prehliadač.

4.2. Westwing upozorňuje, že nezodpovedá za riziká, ktorá hrozia pri používaní Internetu a odporúča Užívateľovi prijať vhodné opatrenia k minimalizácii takýchto rizík.

5. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Užívateľ uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

5.2. Všetky ponuky a prezentácie tovaru uvedené na Webovej lokalite sú len informačného charakteru a Predávajúci nie je povinný vo vzťahu k tomuto tovaru uzatvoriť s Užívateľom kúpnu zmluvu. Dôvodom je skutočnosť, že tovar je dostupný len do vypredania skladových zásob.

5.3. Pre objednanie tovaru vyplní Užívateľ objednávkový formulár na Webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:
(a) objednanom tovare (objednávaný tovar Užívateľ „vloží“do elektronického nákupného košíka),
(b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
(c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

5.4. Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu je:
(a) Užívateľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Užívateľa zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky,
(b) Užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a na objednávkovom formulári potvrdiť, že sa s Obchodnými podmienkami zoznámil a súhlasí s nimi.

5.5. Objednávku odošle Užívateľ Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednávam“. Odoslaním objednávky Užívateľ predkladá Predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

5.6. Predávajúci potvrdí túto skutočnosť Užívateľovi elektronickou poštou na Elektronickú adresu Užívateľa bez zbytočného odkladu po doručení objednávky. Potvrdenie Predávajúceho o doručení objednávky nie je prijatím návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

5.7. Kúpna zmluva je uzatvorená až vtedy, keď Predávajúci doručí Užívateľovi elektronickou poštou na Elektronickú adresu Užívateľa potvrdenie objednávky obsahujúce informáciu, že tovar je k dispozícii na sklade, že Predávajúci prijíma ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy a informáciu o predpokladanom termíne doručenia tovaru Užívateľovi.

5.8. Užívateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Užívateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na jeho internetové pripojenie) znáša Užívateľ, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

6. KÚPNA CENA, NÁKLADY NA DOPRAVU A VZHĽAD VÝROBKOV

6.1. Webová lokalita obsahuje jednoznačné a zrozumiteľné informácie o tovare a jeho hlavných vlastnostiach vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tento tovar na základe svojich vlastností nemôže byť vrátený obvyklým doručovaním prostredníctvom pošty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, ktorá je u príslušného tovaru uvedená v rámci príslušnej predajnej kampane, inak po dobu, keď je tovar zobrazovaný na Webovej lokalite. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

6.2. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov okrem nákladov na dopravu, ktoré sú účtované zvlášť.

6.3. Náklady na dopravu sa určujú zvlášť u každej objednávky a sú závislé od veľkosti a hmotnosti tovaru a tiež na od spôsobu dopravy a celkovej ceny objednávky. Informácia o nákladoch na dopravu je uvedená na Webovej lokalite a výška týchto nákladov bude Užívateľovi zobrazená v priebehu vyplňovania objednávky po zvolení spôsobu dopravy. Ak náklady na dopravu (alebo niektoré položky týchto nákladov) nemôžu byť stanovené dopredu, bude Užívateľ pred dokončením objednávky prostredníctvom Webového rozhrania informovaný, že môžu byť účtované dodatočne.

6.4. Vzhľad dodaného tovaru nemusí byť úplne rovnaký ako na snímkach prezentovaných na Webovej lokalite. Týka sa to hlavne farebných odtieňov ponúkaného tovaru. Spoločnosť Westwing nezodpovedá za vizuálne rozdiely, ktoré vzniknú na základe subjektívneho dojmu počas prezerania snímok zverejnených na Webovej lokalite, a ďalej za rozdiely zapríčinené individuálnym nastavením parametrov grafických kariet a monitorov Užívateľov. Prípustná tolerancia rozdielov v rozmeroch dodaného tovaru nesmie prekročiť 2 cm.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Westwing ponúka svojim Užívateľom štyri spôsoby úhrady kúpnej ceny a nákladov na dopravu:
(a) platobnou kartou,
(b) bezhotovostným bankovým prevodom,
(c) elektronickou platbou službou PayPal a
(d) hotovostnou platbou pri prevzatí tovaru na dobierku.

7.2. Westwing si vyhradzuje právo obmedziť spôsob úhrady za jednotlivé druhy tovaru alebo stanoviť iný spôsob úhrady pri danom druhu tovaru.. Informácie o spôsobe úhrady za tovar sú vždy uvedené na Webovom rozhraní v priebehu objednávania konkrétneho tovaru.

7.3. Ak sa Užívateľ rozhodne pre platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru, Westwing si vyhradzuje právo telefonicky overiť objednávku.

7.4. Westwing prijíma platby prostredníctvom platobných kariet rôznych asociácií, medzi inými Visa a MasterCard.

7.5. Prevod príslušnej čiastky podľa objednávky bude zrealizovaný z platobnej karty alebo bankového účtu Užívateľa ihneď po kliknutí na tlačidlo „Platba“.

7.6. Predávajúci nepožaduje od Užívateľa zálohu alebo inú obdobnú predbežnú platbu. Ak si však Užívateľ zvolí hotovostnú platbu pri prevzatí tovaru, je Predávajúci v závislosti od charakteru a množstva objednaného tovaru oprávnený požadovať zaplatenie celej alebo časti kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Užívateľovi. Ustanovenie § 591, 2. veta Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

7.7. Predávajúci vystaví vo vzťahu k platbám vykonávaným na základe kúpnej zmluvy Užívateľovi daňový doklad – faktúru a zašle ju na Elektronickú adresu Užívateľa vo formáte .pdf do 7 pracovných dní od dátumu dodania tovaru uvedeného v potvrdení objednávky.

7.8. Užívateľ nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8. ZĽAVOVÉ KUPÓNY

8.1. Nižšie uvedené ustanovenia sa vzťahujú na zľavové kupóny, ktoré ponúka Predávajúci.

8.2. Medzi zľavové kupóny patria hlavne:
(a) vstupné zľavové kupóny ako odmena za úspešnú registráciu nového Užívateľa na Webovej lokalite na základe pozvania;
(b) zľavové kupóny ako odmena za prvý nákup zrealizovaný fyzickou osobou, ktorú odporučil/pozval Užívateľ;
(c) zľavové kupóny, ktoré poskytuje Predávajúci podľa vlastného uváženia.

8.3. Zľavové kupóny sú časovo obmedzené. Ich platnosť je uvedená vždy pri ich vystavení alebo sa vzťahujú len na jednu predajnú kampaň.

8.4. Platnosť zľavového kupónu nie je možné predĺžiť a zľavový kupón nie je možné použiť v inej predajnej kampani, než na akú bol určený.

8.5. Právo na použitie zľavového kupónu nie je možné vzájomne prevádzať medzi Užívateľmi.

8.6. Zľavovým kupónom nie je možné platiť náklady na dopravu.

8.7. Zľavové kupóny je možné použiť len na nákup tovaru za stanovenú minimálnu cenu, ktorá je uvedená v pravidlách pre uplatnenie zľavových kupónov.

8.8. Z administratívnych dôvodov nie je možné vrátiť ani inak refundovať nevyužitú zostatkovú hodnotu zľavového kupónu, ktorý Užívateľ využil k nákupu tovaru, ktorého cena je nižšia ako hodnota zľavového kupónu.

8.9. Ak je hodnota objednávky vyššia než hodnota zľavového kupónu, je Užívateľ povinný zaplatiť vzniknutý rozdiel prostredníctvom ponúkaných spôsobov úhrady.

8.10. V rámci jednej objednávky môže Užívateľ uplatniť len hodnotu jedného zľavového kupónu.

8.11. Zľavové kupóny nie sú úročené a nie je možné požadovať ich preplatenie.

8.12. Zľavové kupóny sa vracajú v prípade, že Užívateľ odstúpi od kúpnej zmluvy v lehote 30 dní od dátumu prevzatia tovaru. Zľavové kupóny ani ich finančnú hodnotu nie je možné vrátiť, ak bola objednávka realizovaná čo i len čiastočne; to sa však netýka prípadov, keď Užívateľ vrátil tovar z dôvodu vady.

9. DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

9.1. Predávajúci ponúka aj darčekové poukážky, ktoré si môžu Užívatelia zakúpiť. Využitie darčekovej poukážky treťou osobou je možné len za podmienky, že sa táto tretia osoba zaregistruje, alebo už je zaregistrovaná na Webovej lokalite ako iný Užívateľ.

9.2. Cenu darčekovej poukážky nie je možné uhradiť inou darčekovou poukážkou.

9.3. Darčekovú poukážku nie je možné spätne vymeniť za finančnú hotovosť (spätné odkúpenie).

9.4. V okamihu doručenia darčekovej poukážky Užívateľovi prechádza riziko jej straty alebo poškodenia na Užívateľa.

9.5. Darčeková poukážka je platná od dátumu jej vydania a odoslania Užívateľovi až do uplynutia doby platnosti darčekovej poukážky. Použitie darčekovej poukážky je vylúčené márnym uplynutím doby jej platnosti.

9.6. Pri zaplatení darčekovou poukážkou nepatrí Užívateľovi právo na vrátenie nevyužitej hodnoty v hotovosti, ak bola kúpna cena tovaru nižšia ako nominálna hodnota darčekovej poukážky. Nevyužité (zostávajúce) prostriedky evidované na darčekovej poukážke je ďalej možné využiť počas zostávajúcej doby platnosti tejto darčekovej poukážky.

9.7. Ak hodnota objednávky prekračuje aktuálnu hodnotu prostriedkov na darčekovej poukážke, je Užívateľ povinný uhradiť cenový rozdiel pomocou ponúkaných spôsobov platby.

9.8. Darčekovú poukážku je možné používať len do vyčerpania hodnoty, na ktorú bola poukážka vystavená (nominálna hodnota poukážky). Hodnotu darčekovej poukážky nie je možné navýšiť elektronickým dobíjaním.

9.9. Darčekové poukážky sa vydávajú len na doručiteľa.

9.10. Darčekovú poukážku nie je možné použiť k zaplateniu ceny za tovar, ktorý je v akčnej ponuke, s výnimkou tovaru pri ktorom takú možnosť podmienky akčnej ponuky pripúšťajú.

9.11. V prípade uzatvorenia distančnej zmluvy (zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku) je Užívateľ, ktorý je zároveň konečným spotrebiteľom, oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim, ktorej predmetom je darčeková poukážka, a to bez uvedenia dôvodu, v lehote do 30 dní od doručenia darčekovej poukážky. Lehota pre odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Užívateľ v jej priebehu odošle Predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

9.12. Užívateľ nie je povinný vrátiť darčekovú poukážku, ktorá sa deaktivuje z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Ak Užívateľ vykoná objednávku s využitím darčekovej poukážky po tom, čo už oznámil Predávajúcemu odstúpenie od zmluvy, ale ešte pred deaktiváciou predmetnej darčekovej poukážky, takáto objednávka bude považovaná za (čiastočné alebo úplné) späťvzatie odstúpenia od zmluvy (predmetom ktorej je darčeková poukážka) v závislosti od toho, či bola darčeková poukážka využitá v plnej výške alebo len čiastočne a zároveň za súhlas Užívateľa s realizáciou objednávky ako pred účinnosťou deaktivácie predmetnej darčekovej poukážky.

9.13. Predávajúci vráti Užívateľovi čiastku zaplatenú za vystavenie darčekovej poukážky do 14 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy; v prípade čiastočného odstúpenia od zmluvy podľa článku 9.12 bude čiastka primerane znížená.

9.14. Užívateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy (predmetom ktorej je darčeková poukážka) v prípade, ak Užívateľ odošle objednávku, na úhradu ktorej zvolí darčekovú poukážku a Predávajúci začne proces realizácie tejto objednávky. Tým nie je dotknuté právo Užívateľa odstúpiť od kúpnej zmluvy na tovar zakúpený s využitím darčekovej poukážky.

10. DODACIE PODMIENKY

10.1. Tovar je dodávaný len na územie Slovenska, a to na doručovaciu adresu uvedenú v objednávke.

10.2. Westwing odosiela tovar v lehote uvedenej na Webovej lokalite pri ponúkanom tovare v okamihu objednania a potvrdenia objednávky s výnimkou prípadu, že bolo pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnuté inak.

10.3. Náklady na dopravu hradí vždy Užívateľ, ak z konkrétnej ponuky tovaru na Webovej lokalite nevyplýva, že je doprava zadarmo, alebo sa Užívateľ s Predávajúcim nedohodne inak.

10.4. V prípade vyššej moci alebo udalosti, ktorú Westwing nemôže ovplyvniť, sa termín dodania tovaru môže predĺžiť. Westwing v tomto prípade neodkladne informuje Užívateľa o náhradnom termíne dodania tovaru. Užívateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

10.5. Ak doručovacia služba zrealizuje neúspešný pokus o doručenie tovaru z dôvodov na strane Užívateľa, Westwing opätovne odošle tovar na doručovaciu adresu len pod podmienkou, že sa Užívateľ zaviaže uhradiť náklady opätovného doručenia. V prípade, že takáto situácia nastane, strany sa na spôsobe platby dohodnú telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu. Ak Užívateľ trikrát neprevezme objednaný tovar, bude Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pre nesplnenie zmluvných podmienok na strane Užívateľa a taktiež bude oprávnený odstúpiť od zmluvy o elektronickom obchodovaní a zrušiť registráciu Užívateľa a jeho užívateľský účet na Webovej lokalite. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti Predávajúci Užívateľovi ním zaplatenú sumu za nákup tovaru, je však oprávnený odpočítať z tejto vrátenej čiastky náklady vynaložené na neúspešné pokusy o doručenie tovaru.

10.6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Užívateľa v okamihu prevzatia tovaru od dopravcu. Ak si Užívateľ zvolí vlastného dopravcu, ktorý nie je zmluvným dopravcom Westwing, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Užívateľa v okamihu odovzdania tovaru dopravcovi, ktorého určil Užívateľ.

10.7. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je Užívateľ povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov ich okamžite oznámiť dopravcovi a spísať s dopravcom protokol o škode (zápis) a okamžite o ňom podať správu Predávajúcemu na Elektronickú adresu Predávajúceho. V prípade porušenia obalu, ktoré nasvedčuje, že došlo k neoprávnenému nakladaniu s obsahom zásielky, má Užívateľ právo zásielku od dopravcu odmietnuť prevziať. V prípade poškodenia tovaru v priebehu dopravy, okrem ustanovenia druhej vety v bode 10.6. týchto Obchodných podmienok, má Užívateľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, prípadne na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady (výmenou poškodeného tovaru za nový) alebo dodaním chýbajúceho tovaru alebo na odstránenie vady opravou tovaru.

10.8. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru pre chyby, ktoré Užívateľ uviedol vo svojej doručovacej adrese, zaväzuje sa ale informovať Užívateľa prostredníctvom Elektronickej adresy Užívateľa o tom, že uskutočnil pokus o doručenie zásielky.

11. PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

11.1. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 100 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru, čo je viac ako sedemnásobok zákonom stanovenej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ má právo v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akéhokoľvek postihu.

11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané prostredníctvom držiteľa poštovej licencie na Kontaktnú adresu Predávajúceho alebo elektronicky na Elektronickú adresu Predávajúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy.

11.3 Užívateľ je povinný vrátiť tovar Predávajúcemu na svoje náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Užívateľ musí uviesť číslo objednávky, dôvod vrátenia tvaru a číslo bankového účtu, na ktorý si praje vrátiť peňažné prostriedky prijaté Predávajúcim, ak platil kúpnu cenu za tovar v hotovosti pri jeho prevzatí. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Užívateľ odošle tovar Predávajúcemu pred uplynutím tejto lehoty. Ak Užívateľ odstúpi od kúpnej zmluvy a ak sa Užívateľ nedohodne s Predávajúcim inak, hradí náklady na tovaru Predávajúcemu Užívateľ, a to aj vtedy, ak tovar nemôže byť na základe svojich vlastností vrátený prostredníctvom doručovania poštou.

11.4. Ak Užívateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je Predávajúci povinný vrátiť mu všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru (na dopravu), ktoré od neho prijal, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnakým spôsobom akým peňažné prostriedky od Užívateľa prijal. Ak Užívateľ uhradil peňažné prostriedky v hotovosti pri prevzatí tovaru, Užívateľ výslovne súhlasí, aby mu Predávajúci vrátil danú čiastku bankovým prevodom. V prípade vrátenia tovaru je potrebné zaslať správu Zákazníckemu oddeleniu na elektronickú adresu: pomoc@westwing.sk. V správe je potrebné uviesť číslo objednávky a dôvod vrátenia tovaru.

11.5. Ak si Užívateľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúkal, vráti Predávajúci Užívateľovi náklady na dopravu (dodanie tovaru) vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci nevracia Užívateľovi jeho náklady spojené s vrátením tovaru.

11.6. Predávajúci nie je z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy povinný vrátiť peňažné prostriedky prijaté od Užívateľa skôr, než mu Užívateľ tovar vráti späť alebo preukáže, že mu tovar odoslal.

11.7. Ak bola úhrada za zakúpený tovar realizovaná s využitím zľavového kupónu, Užívateľovi budú vrátené len skutočne uhradené peňažné prostriedky nad rámec poskytnutej zľavy a využitá hodnota zľavového kupónu bude opätovne pripočítaná na jeho užívateľský účet k inému využitiu. Ak bola úhrada realizovaná s použitím darčekového poukazu, Užívateľ výslovne súhlasí, aby sa vrátenie finančnej čiastky platenej prostredníctvom darčekového poukazu realizovalo prostredníctvom zľavového kupónu, ktorého hodnota sa pripočíta na jeho užívateľský účet.

11.8. Ak je spolu s tovarom poskytnutý Užívateľovi darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Užívateľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany Užívateľa, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka účinnosť a Užívateľ je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

11.9. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:
(a) predmetom ktorej je dodanie tovaru upraveného podľa špecifikácie Užívateľa alebo pre jeho osobu,
(b) predmetom ktorej je dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
(c) predmetom ktorej je dodanie tovaru v uzatvorenom obale, ktorý Užívateľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
(d) predmetom ktorej je dodanie tovaru, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne spojený s iným tovarom.

11.10. Užívateľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu takto vzniknutej škody na tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Užívateľa na vrátenie kúpnej ceny.

11.11. Ak Užívateľ vracia neprimerané množstvo tovaru v pomere k množstvu tovaru, ktorý si ponechal z iných dôvodov ako z dôvodu vád tovaru, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od zmluvy o elektronickom obchodovaní a zrušiť registráciu Užívateľa a jeho užívateľský účet na Webovej lokalite.

11.12. Tovar, ktorý Užívateľ vracia Predávajúcemu, sa odosiela na nižšie uvedenú adresu:
Westwing - Magazyn
Parzniew Logistics Center 1
ul. Sw. Tomasza 4
05-808 Parzniew, Polsko
e-mail: pomoc@westwing.sk

11.13. Užívateľ si môže objednať pre odoslanie tovaru späť Predávajúcemu zásielkovú službu prostredníctvom Zákazníckeho centra Predávajúceho na Elektronickej adrese Predávajúceho. Musí pritom vždy uviesť číslo objednávky. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu sú rovnaké ako náklady na dodanie tovaru Užívateľovi.

12. REKLAMÁCIA

12.1. Reklamáciu (práva z vadného plnenia) Užívateľ uplatní bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru na Elektronickej adrese Predávajúceho alebo na Kontaktnej adrese Predávajúceho.

12.2. Reklamácia musí obsahovať identifikáciu Užívateľa a presný popis všetkých reklamovaných vád s pripojenou fotodokumentáciou a voľbou spôsobu vybavenia reklamácie v zmysle bodu 13.2 Obchodných podmienok.

12.3. Predávajúci bezodkladne kontaktuje Užívateľa a dohodne s ním ďalší postup vybavenia reklamácie vrátane spätného zaslania vadného tovaru Užívateľom späť Predávajúcemu. Ak je potrebné údaje alebo informácie uvedené v reklamácii doplniť, vyzve Predávajúci Užívateľa k ich doplneniu v požadovanom rozsahu.

12.4. Predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vád bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak si s Užívateľom nedohodne dlhšiu lehotu.

12.5. Odpoveď na doručenú reklamáciu je zasielaná na adresu uvedenú Užívateľom v reklamácii, inak na Elektronickú adresu Užívateľa.

13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

13.1. Predávajúci zodpovedá Užívateľovi za to, že tovar pri jeho prevzatí Užívateľom (prechode nebezpečenstva škody na tovare na Užívateľa) nemá vady.

13.2. V prípade, že tovar vykazuje vadu, je Užívateľ oprávnený žiadať podľa vlastného uváženia buď odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady (výmenou poškodeného tovaru za nový), ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo dodaním chýbajúceho tovaru alebo opravou tovaru alebo je oprávnený žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Užívateľ môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak Predávajúci neodstráni vadu včas alebo ju odmietne odstrániť, alebo ak je vada neodstrániteľná, napríklad ak nemôže tovar užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo väčší počet vád.

13.3. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar mal vadu už pri prevzatí. Užívateľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia.

13.4. Ak o to Užívateľ požiada, Predávajúci mu potvrdí v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia.

14. POUŽÍVANIE ODKAZOV LEN NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO

14.1. Na Webovej lokalite sa vyskytujú odkazy (hyperlinky) na iné internetové lokality.

14.2. Westwing nemá vplyv na obsah týchto lokalít a jednotlivých stránok na nich, nezodpovedá za ne a používanie týchto internetových lokalít je výhradne na vlastné nebezpečenstvo Užívateľa.

14.3. Ak Westwing zistí, že sa na týchto internetových lokalitách nachádza neetický nebo protiprávny obsah, môže príslušný odkaz (hyperlink) z Webovej lokality odstrániť.

15. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

15.1. V priebehu registrácie na Webovej lokalite, pri objednávaní tovaru, vybavovaní objednávok a reklamácií bude Užívateľ požiadaný o poskytnutie jeho osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmlúv uzatváraných medzi Predávajúcim a Užívateľom. Užívateľ takto poskytne Predávajúcemu hlavne nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresu (fakturačnú a doručovaciu), telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, prípadne údaje o svojom bankovom účte, platobných kartách.

15.2. Osobné údaje, ktoré Užívateľ poskytne Predávajúcemu podľa bodu 15.1, bude Predávajúci spracovávať pre účely plnenia zmluvy o elektronickom obchodovaní (zriadenie užívateľského účtu na Webovej lokalite a kúpnych zmlúv).

15.3. Iné osobné údaje Užívateľa, ktoré nie sú nevyhnutné pre plnenie zmlúv s Užívateľom, bude Predávajúci spracovávať len s jeho súhlasom. So súhlasom Užívateľa môže Predávajúci spracovávať jeho osobné údaje pre iné účely než pre plnenie zmlúv s Užívateľom, ak neustanoví zákon inak.

15.4. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa Užívateľa môže Predávajúci taktiež spracovávať za účelom ponúkania obchodu alebo služieb Užívateľovi. Predávajúci môže taktiež využiť Elektronickú adresu Užívateľa pre potreby šírenia obchodných informácií týkajúcich sa jeho vlastných výrobkov alebo služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov. Užívateľ vyhlasuje, že s takýmto spracovávaním svojich osobných údajov bol oboznámený a poskytol svoj súhlas so zasielaním informácií o aktuálnych ponukách vo forme newslettra Westwing prostredníctvom príslušného nastavenia na Webovej lokalite.

15.5. Užívateľ súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho zariadenie. V prípade, že je nákup na Webovej lokalite možné vykonať a záväzky z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač Užívateľa, môže Užívateľ súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

15.6. Poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné a Užívateľ má právo kedykoľvek požiadať Predávajúceho o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov a ak zistí alebo sa domnieva, že Predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať Predávajúceho o vysvetlenie a požadovať, aby Predávajúci odstránil nevhodný/ stav, hlavne aby blokoval, opravil, doplnil nebo zlikvidoval jeho osobné údaje.

15.7. Ak Užívateľ požiada o informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov, Predávajúci je povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutne potrebné na poskytnutie informácie.

15.8. Užívateľ je zodpovedný za právne dôsledky, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu poskytnutia nepravdivých osobných údajov Predávajúcemu.

15.9. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania registrácie Užívateľa na Webovej lokalite. Osobné údaje poskytnuté v elektronickej podobe budú spracovávané automatizovaným spôsobom a osobné údaje poskytnuté v inej než elektronickej podobe budú spracovávané manuálne.

15.10. Správcom osobných údajov je Predávajúci. Spracovávaním osobných údajov môže Predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb vykonávajúcich prepravu a doručovanie zásielok nebudú osobné údaje Užívateľa poskytnuté žiadnym tretím osobám.

15.11. Predávajúci nakladá s osobnými údajmi a zabezpečuje ich ochranu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

15.12. Vyhlásenie Predávajúceho o ochrane osobných údajov je možné si stiahnuť zo stránky: Ochrana osobných údajov.

16. AUTORSKÉ PRÁVA K ILUSTRÁCIÁM

16.1. Použitie ilustrácií, fotografií, kompozícií, grafických návrhov na Webovej lokalite, bez ohľadu na ich formu, pre iné účely než pre osobnú potrebu je bez výslovného súhlasu Predávajúceho zakázané.

17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

17.2. V kúpnej zmluve je možné si dohodnúť ustanovenia odlišné od Obchodných podmienok. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.

17.3. Predávajúci nie je vo vzťahu k Užívateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm n) zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkový priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov.

17.4. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastupuje ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou nebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Obchodných podmienok.

17.5. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Obchodné podmienky. Zmena bude zverejnená na Webovej lokalite. Nová verzia Obchodných podmienok je účinná vždy po uplynutí najmenej 7 dní od dátumu ich zverejnenia na Webovej lokalite. Všetky jednania smerujúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a k vybaveniu objednávky, ktorá bola podaná v dobe účinnosti pôvodných Obchodných podmienok, sa budú riadiť pôvodnými Obchodnými podmienkami.

17.6. Mimosúdne riešenie sťažností spotrebiteľov zaisťuje Predávajúci prostredníctvom Elektronickej adresy Predávajúceho a Kontaktnej adresy Predávajúceho.

17.7. Užívateľ sa môže v prípade potreby a snahy mimosúdneho riešenia sporov obrátiť aj na záujmové združenia v rámci ochrany práv spotrebiteľov (pôsobiace v Slovenskej republike na základe zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v znení neskorších predpisov) alebo na ODR platformu na Európske spotrebiteľské centrum (http://www.esc-sr.sk/).

17.8. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe príslušného oprávnenia. Živnostenská kontrola je vykonávaná príslušným živnostenským úradom v rámci jeho pôsobnosti. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva GIODO – Generálny inšpektor ochrany osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného aj dozor nad dodržiavaním zákona SR č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchodovaní, v znení neskorších predpisov.

17.9. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Dňa 25.9.2017

Formulár odstúpenia od zmluvy.