Všeobecné obchodné podmienky westwing.sk

Vymedzenie pojmov

„Westwing” alebo „Predávajúci” - Westwing GmbH so sídlom na Moosacher Straße 88, 80809 Mníchov, zapísaný v Amtsgericht München pod spisovou značkou HRB 191 901, tel. č.: +421 2/327 849 69 e-mail: pomoc@westwing.sk (pri čom kontaktná adresa a adresa na reklamácie je Westwing Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varšava).

„Všeobecné obchodné podmienky” – tieto podmienky

„Webová lokalita” – internetový portál nachádzajúci sa na adrese www.westwing.sk

„Užívateľ” – fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala

„Registrácia” – vytvorenie účtu vo Webovej lokalite

Účet/Zákaznícky účet – bezplatná elektronická služba sprístupnená používateľovi ako súčasť webovej stránky alebo aplikácie; zbierka zdrojov v ICT systéme Westwing označená prihlasovacím menom a heslom, umožňujúca používateľovi využívať ďalšie funkcionality/služby špecifikované v Poriadku. Používateľ sa po registrácii prihlási do svojho zákazníckeho účtu.

„Darčekový poukaz” – nákupná poukážka predávaná v podobe poukazu, ktorá majiteľa oprávňuje k nákupu tovarov vo Webovej lokalite.

Aplikácia – softvér s názvom Westwing sprístupnený používateľovi poskytovateľom služby na inštaláciu do mobilného zariadenia používateľa a umožňujúci najmä používanie webovej stránky bez potreby spustenia webového prehliadača.

Elektronická služba – všetky funkcionality webovej stránky alebo aplikácie sprístupnené používateľovi poskytovateľom služby, najmä služby opísané v bode 18 Nariadenia, ktoré predstavujú služby poskytované elektronicky.

Technická prestávka – dočasné zablokovanie funkčnosti webovej stránky alebo aplikácie úplne alebo čiastočne v súvislosti so zlyhaním webovej stránky alebo aplikácie vrátane serverov aplikácie, alebo súvisiace s potrebou údržby týchto serverov, alebo modernizácie či rekonštrukcie webovej stránky alebo aplikácie, počas ktorej nie je možné využívať všetky alebo vybrané elektronické služby.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A ROZSAH PLATNOSTI

1.1. Westwing poskytuje bezplatné služby elektronickou cestou prostredníctvom Webovej lokality a aplikácie, t. j. službu vedenia účtu ako aj službu Newsletteru, a taktiež prevádzkuje predaj tovarov prostredníctvom Webovej lokality. Ceny uvedené na Webovej lokalite a aplikácie sú cenami s DPH, obsahujúcimi príslušné dane, predovšetkým vrátane dane z tovarov a služieb (daň DPH) vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi.

1.2. Registráciou Užívateľa dochádza k uzatvoreniu zmluvy (na neurčitý čas) s Westwing o bezplatnom elektronickom obchodovaní, ktorá môže byť v každej chvíli vypovedaná podľa podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach. Nákupom tovaru dostupného na Webovej lokalite a aplikácie uzatvára Užívateľ s Westwing predajnú zmluvu týkajúcu sa vybraného tovaru s povinnosťou úhrady, ktorú je možné vypovedať podľa pravidiel určených v týchto Obchodných podmienkach, v súlade s platnými právnymi predpismi.

1.3. Westwing sa zaväzuje dodávať Užívateľovi zakúpený tovar bez vád, v lehote uvedenej na stránke daného tovaru. Termín dodania uvedený pri konkrétnom tovare je záväzný pre obe zmluvné strany. Westwing zodpovedá za chyby predávaného tovaru v rozsahu všeobecne platných právnych predpisov a týchto Obchodných podmienok.

1.4. Pracovnými dňami uvedenými ako termín dodania sa rozumejú všetky dni v týždni s výnimkou sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov uznávaných ako dni pracovného pokoja na území Slovenskej republiky.

1.5. Náklady vzniknuté Užívateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku znáša Užívateľ. Cena hovoru s Westwing vyplýva zo základnej sadzby telefonického operátora a nie je vyššia ako cena štandardného telefonického spojenia, v súlade so sadzbami poskytovateľa služieb, ktorého využíva Užívateľ.

2. ČLENSTVO VO WEBOVEJ LOKALITE

2.1. Nákup vo Webovej lokalite a aplikácie môžu vykonávať výlučne Užívatelia.

2.2. Registrácia a používanie účtu Užívateľa vo Webovej lokalite a aplikácie je bezplatné. Účet môže byť Užívateľom kedykoľvek zrušený. Užívateľ neznáša žiadne výdavky spojené s členstvom vo Webovej lokalite a aplikácie.

2.3. Jedna osoba sa vo Webovej lokalite môže zaregistrovať iba raz.

2.4. Rozhodnutie Užívateľa o odstúpení členstva (vypovedanie zmluvy o elektronickom obchodovaní) môže byť odoslané elektronickou cestou na adresu pomoc@westwing.sk. Platnosť zmluvy uplynie vo chvíli, v ktorej Westwing prijme vyhlásenie o odstúpení, s výnimkou zmlúv uzatvorených s Užívateľmi, ktorých objednávky neboli ešte zrealizované. V takýchto prípadoch je zmluva ukončená po uplynutí 30 dní od dátumu dodania objednaného tovaru (výpovedná lehota).

2.5. Každý Užívateľ má priamy prístup na Webovú lokalitu a aplikácie chránený heslom.

2.6. Zmluva o elektronickom obchodovaní je uzatváraná v slovenskom jazyku.

3. POUŽÍVANIE WEBOVEJ LOKALITY

3.1. V priebehu registrácie bude budúci Užívateľ vyzvaný, aby poskytol svoje osobné údaje (viď bod 15.1). Užívatelia sú povinní poskytnúť pravdivé a úplné osobné údaje za účelom realizácie uzatvorenej zmluvy.

3.2. Osobám, ktoré majú účet vo webovej lokalite www.westwing.sk prevádzkovanej Westwing Sp. z o.o., so sídlom vo Varšave, ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, obchodujúcej pod označením Westwing, zapísanej v Obchodnom registri u Obvodného súdu vo Varšave, XII. hospodárske oddelenie, pod spisovou značkou 397077, DIČ: 5252517722, IČO: 145830870, základné imanie vo výške 1.020.000 PLN (ďalej: "Westwing"), bude elektronickou cestou odoslaná informácia o vzniku Webovej lokality a aplikácie a môžu sa zaregistrovať kliknutím na príslušný odkaz nachádzajúci sa vo vyššie uvedenej e-mailovej správe.

3.3. Po ukončení procesu registrácie Užívateľ dostane potvrdenie o registrácii zaslané elektronickou cestou spolu s potvrdením dôležitých podmienok uzatvorenej zmluvy o elektronickom obchodovaní.

3.4. Heslo a ostatné prístupové údaje sú dôverné a nesmú byť sprístupňované neoprávneným osobám.

3.5. Užívatelia nesmú používať Webovú lokalitu na iný účel, než na určený účel, hlavne akýmkoľvek spôsobom narušovať jej správny chod a manipulovať s technickými procesmi. Užívatelia nesmú pridávať informácie s protiprávnym charakterom.

3.6. V sekcii "Môj účet" prístupnej na Webovej lokalite a aplikácie po prihlásení si Užívateľ môže prezerať svoje objednávky, ktoré sa buď vybavujú alebo boli odoslané zo skladu Westwing a dodané Užívateľovi.

3.7. Užívateľ si môže nastavovať a upravovať údaje na svojom užívateľskom účte, vrátane možnosti zasielania newslettera a svojich osobných údajov.

3.8. Westwing si vyhradzuje právo upozorniť Užívateľov, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle Občianskeho zákonníka, na možnosť zrušenia členstva ako aj zmenu alebo odstránenie poskytnutých údajov, ak bude porušené ktorékoľvek ustanovenie Obchodných podmienok. Ak Užívateľ, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka, vracia neprimerané množstvo tovaru v pomere k množstvu tovaru, ktoré si ponechal, Westwing je oprávnený vypovedať zmluvu takémuto Užívateľovi na základe uskutočneného konania vysvetľujúceho doteraz zistené porušenia.

3.9. Ak Užívateľ zverejňuje na Webovej lokalite a aplikácie akékoľvek údaje (predovšetkým komentáre, názory, hodnotenia a recenzie týkajúce sa produktov ponúkaných na Webovej lokalite a aplikácie), poskytuje týmto Westwing bezvýhradnú, bezplatnú a časovo neobmedzenú licenciu na využívanie, ukladanie v pamäti počítača, zmenu, odstraňovanie, doplňovanie, verejné prevádzanie, verejné sprístupňovanie, rozmnožovanie a zverejňovanie (predovšetkým v Internete) umiestňovaných informácií (v celku alebo iba fragmenty) na území celého sveta. Licencia zahŕňa taktiež udelenie Westwing práva na uchovávanie, publikáciu, odstraňovanie, preklad a úpravu Užívateľom umiestňovaných informácií v rámci internetových strán Westwing (westwingnow.de, westwing.ch, westwing.nl, westwing.fr, westwing.it, westwing.pl, westwing.es, westwing.cz a westwing.sk). Toto právo sa vzťahuje na oprávnenie poskytovania sublicencií v rozsahu odôvodnenom realizáciou zmluvy o poskytovaní služieb v oblastiach používania uvedených vyššie, a taktiež na splnomocnenie vykonávania samostatne alebo pomocou tretích osôb vedľajších práv v oblasti vypracovania, prispôsobovania, pozmeňovania a prekladu prác. Užívateľ je zodpovedný za informácie umiestňované na Webovej lokalite. Na Webovej lokalite a aplikácie nesmú byť umiestňované informácie s protiprávnych charakterom alebo informácie narúšajúce práva tretích osôb.

3.10. Na Webovej stránke a v Aplikácii je zakázané zverejňovať akýkoľvek nezákonný obsah alebo obsah porušujúci práva tretích osôb, ako aj prenášať na Webovej stránke a v Aplikácii akýkoľvek textový, grafický alebo zvukový obsah alebo materiály, ktoré sú v rozpore so zákonom a zásadami spoločenského spolunažívania, podnecujú rasovú, náboženskú alebo etnickú nenávisť, propagujú násilie alebo nabádajú na spáchanie trestného činu, a akýkoľvek vulgárny obsah, obsah všeobecne považovaný za morálne odsúdeniahodný, spoločensky nevhodný, porušujúci osobné práva, slušnosť a zásady netikety.

3.11. Tovar môžu hodnotiť len registrovaní používatelia, ktorí si daný tovar zakúpili. Celkové hodnotenie je priemerom všetkých doteraz udelených hodnotení. Spoločnosť Westwing zverejňuje pozitívne aj negatívne hodnotenia používateľov.

4. TECHNICKÉ PODMIENKY ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVANIA

4.1. Technické podmienky potrebné na spoluprácu s informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré Westwing využíva, sú nasledovné:

a) pripojenie k Internetu,

b) internetový prehliadač.

4.2. Westwing upozorňuje, že používanie Webovej lokality a aplikácie sa môže spájať so štandardnými rizikami spojenými s používaním Internetu a odporúča Užívateľovi prijať vhodné opatrenia na minimalizáciu takýchto rizík.

5. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Užívateľ uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

5.2. Informácie na Webovej lokalite a aplikácie nepredstavujú záväznú ponuku pre Westwing v zmysle Občianskeho zákonníka, ale sú iba návrhom na uzatvorenie zmluvy.

5.3. Odoslaním objednávky prostredníctvom kliknutia na tlačidlo "Záväzne objednávam", Užívateľ predkladá ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

5.4. Počas tvorenia objednávky, až do chvíle stlačenia tlačidla "Záväzne objednávam" môže Užívateľ samostatne upravovať uvedené údaje v rámci panelu "Košík" a to pomocou pridávania alebo odstraňovania danej položky z košíka. Úprava odoslanej objednávky môže byť vykonaná prostredníctvom telefonického kontaktu alebo odoslania e-mailovej správy.

5.5. Po odoslaní objednávky odosiela Westwing elektronickou cestou Užívateľovi potvrdenie o predložení objednávky (predloženie ponuky) obsahujúce všetky dôležité informácie objednávky, ktoré predstavujú potvrdenie prijatia objednávky zo strany Westwing (prijatie objednávky v informatickom systéme) a nepredstavuje zámer uzatvoriť kúpnu zmluvu medzi Westwing a Užívateľom. Kúpna zmluva je uzatvorená až vtedy, keď Westwing doručí Užívateľovi potvrdenie objednávky obsahujúcej informáciu, že tovar je k dispozícii a výslovnú akceptáciu (prijatie) zo strany Westwing ponuky Užívateľa, čo bude potvrdené osobitným e-mailom odoslaným užívateľovi po dokončení jeho objednávky.

5.6. Kúpna zmluva ako aj poskytovanie služieb je vykonávané v slovenskom jazyku.

6. KÚPNA CENA, NÁKLADY NA DOPRAVU A VZHĽAD VÝROBKOV

6.1. Na Webovej lokalite platia ceny, ktoré sú vždy uvádzané počas predkladania objednávky na každej stránke tovaru.

6.2. Uvedené ceny predstavujú finálne ceny a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty vo výške ustanovenej platnými právnymi predpismi a zároveň obsahujú všetky súvisiace poplatky, okrem nákladov na dopravu.

6.3. Náklady na dopravu sa určujú zvlášť pri každej objednávky a sú závislé od veľkosti a hmotnosti tovaru, a taktiež od spôsobu dopravy. Náklady na dopravu tovarov s neštandardnými parametrami (rozmer a hmotnosť) sú uvádzané na stránke daného tovaru.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Westwing ponúka svojim Užívateľom nasledujúce platobné metódy: (1) prostredníctvom platobnej karty, (2) bezhotovostným bankovým prevodom alebo internetovým transferom prostredníctvom jedného z platobných systémov akceptovaných Westwing alebo (3) hotovostnou platbou pri prevzatí tovaru na dobierku.

7.2. Westwing si vyhradzuje právo obmedziť spôsob úhrady za jednotlivé druhy tovaru alebo stanoviť iný spôsob úhrady. Informácie o akceptovaných spôsoboch úhrady ako aj obmedzenia týkajúce sa dopravy sú uvedené viditeľným spôsobom, vždy najneskôr na začiatku predkladania objednávky.

7.3. Westwing nevykonáva veľkoobchodný predaj. V prípade výberu úhrady prostredníctvom hotovostnej platby pri prevzatí tovaru na dobierku sa Westwing môže skontaktovať s Užívateľom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka, za účelom potvrdenia objednávky, ak cena objednávky je pomerne vysoká.

7.4. Westwing akceptuje rôzne druhy platobných kariet o. i. Visa a Mastercard. Pre pohodlie Používateľa, pri platbách s použitím platobných kariet, systém si automaticky ukladá časť informácií o použitej karty a umožňuje vykonávanie ďalších nákupov bez opätovného zadávania údajov danej karty. Používateľ môže v ľubovoľnej chvíli zrušiť možnosť ukladania údajov karty.

7.5. V prípade, ak si Užívateľ zvolí platobnú metódu inú ako hotovostná platba pri prevzatí tovaru na dobierku, Užívateľ sa zaväzuje vykonať platbu okamžite po odoslaní objednávky (v prípade, ak si Užívateľ zvolí platbu prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu sa zaväzuje, že platbu vykoná v termíne uvedenom v potvrdení objednávky a na číslo bankového účtu uvedeného taktiež v potvrdení).

7.6. Navrhujeme: DPH faktúra bude odoslaná vo forme súboru .pdf na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Za účelom získania faktúry je počas vyhotovovania objednávky potrebné uviesť údaje nevyhnutné na jej vyhotovenie. DPH faktúra bude odoslaná v priebehu 7 pracovných dní od dátumu odoslania zásielky zo strany Westwing, s výhradou dodržania lehôt na vyhotovenie faktúry ustanovených príslušnými predpismi.

8. ZĽAVOVÉ KUPÓNY

8.1. Nižšie uvedené ustanovenia sa vzťahujú na všetky zľavové kupóny, ktoré ponúka Westwing.

8.2. Medzi zľavové kupóny patria predovšetkým zľavové kupóny, ktoré Westwing poskytuje jednotlivým Užívateľom individuálne.

8.3. Zľavové kupóny sú časovo obmedzené. O tomto fakte informuje Westwing Užívateľa.

8.4. Platnosť zľavového kupónu nie je možné predĺžiť.

8.5. Právo na použitie zľavového kupónu nie je možné prevádzať na iných Užívateľov (zľavové kupóny sú pridelené individuálne jednotlivým Užívateľom).

8.6. Zľavové kupóny nemôžu byť použité na úhradu nákladov na dopravu alebo montáž.

8.7. Zľavové kupóny je možné použiť na nákup tovaru za stanovenú minimálnu cenu, ktorá je uvedená v podmienkach týkajúcich sa konkrétneho kupónu. Zľavové kupóny nepodliehajú výmene na peňažný ekvivalent.

8.8. Počas realizácie zľavového kupónu Užívateľ nemôže požadovať ich preplatenie vo forme hotovosti alebo bankového prevodu, ak hodnota kúpených tovarov je vyššia ako hodnota zľavového kupónu.

8.9. Ak cena objednávky prevyšuje hodnotu zľavového kupónu, je potrebné zaplatiť rozdiel prostredníctvom ponúkaných platobných metód.

8.10. V rámci jednej objednávky môže Užívateľ uplatniť iba jeden zľavový kupón.

8.11. Kupóny nie sú úročené a nie sú uhrádzané v hotovosti.

8.12. Kupóny sa môžu vzťahovať iba na vybrané produkty. V takom prípade nemôžu byť prenášané na iné produkty.

8.13. V prípade, ak Užívateľ odstúpi od kúpnej zmluvy tovarov nadobudnutých na Webovej lokalite s využitím zľavového kupónu, Westwing vráti: (i) finančné prostriedky prostredníctvom použitia takého istého spôsobu úhrady, aký bol použitý osobou, ktorá je spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka, iba ak táto osoba vyjadrila súhlas na použitie iného spôsobu vrátenia finančných prostriedkov, ktorý sa nespája so žiadnymi inými nákladmi, a taktiež (ii) zľavový kupón. Ak Používateľ odstúpi od predajnej dohody, bude sa týkať iba časti tovarov kúpených s použitím zľavovej karty, Westwing vráti hodnotu vrátených tovarov vo výške, ktorá je uvedená na faktúre (hodnota tovarov proporcionálne znížená o hodnotu zľavovej poukážky). Westwing nevracia zľavovú poukážku, ibaže podmienky využitia danej poukážky stanovia inak.

9. DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

9.1. Darčekové poukážky môžu kúpiť Užívatelia Webovej lokality ("Kupujúci"). Využitie Darčekovej poukážky osobou, ktorá nie je Užívateľom, je možné na základe registrácie na Webovej lokalite.

9.2. Pri kúpnej zmluve Darčekovej poukážky sa uplatňujú príslušné ustanovenia týkajúce sa postupu uzatvorenia kúpnej zmluvy tovarov. Keď Westwing odošle Užívateľovi potvrdenie prijatia objednávky Darčekovej poukážky, Westwing akceptuje ponuku predloženú Užívateľom, teda dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy týkajúcej sa Darčekovej poukážky.

9.3. Darčekovú poukážku nie je možné uhradiť inou darčekovou poukážkou.

9.4. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť na finančnú hotovosť.

9.5. V okamihu doručenia darčekovej poukážky Užívateľovi, prechádza na Užívateľa riziko spojené s jej stratou alebo poškodením.

9.6. Darčeková poukážka je platná od dátumu jej vydania a odoslania Užívateľovi až do uplynutia doby platnosti uvedenej v návrhu na predkladanie ponúk týkajúcich sa Darčekovej poukážky (na stránke s prezentáciou Darčekovej poukážky na Webovej lokalite). Ak uplynie doba platnosti Darčekovej poukážky, nie je možné jej ďalšie využitie, tým však nie je dotknuté právo Kupujúceho na vrátenie prostriedkov, ktoré neboli využité do dňa uplynutia platnosti Darčekovej poukážky (odstúpenie od zmluvy).

9.7. Darčekovú poukážku je možné využiť na nákup tovaru, ktorého hodnota je taká istá alebo vyššia ako nominálna hodnota Darčekovej poukážky.

9.8. Ak hodnota objednávky prevyšuje aktuálnu hodnotu finančných prostriedkov na Poukážke, Užívateľ sa zaväzuje uhradiť cenový rozdiel podľa spôsobu určeného Westwing a týkajúceho sa daného druhu tovaru.

9.9. Darčekovú poukážku je možné používať iba do vyčerpania hodnoty finančných prostriedkov, ktoré sa na nej nachádzajú. Hodnotu Darčekovej poukážky nie je možné navýšiť dobíjaním.

9.10. Darčekovú poukážku nie je možné použiť na zaplatenie ceny za tovar, ktorý je v akcii, s výnimkou tovaru pri ktorom takú možnosť podmienky akcie pripúšťajú.

9.11. V prípade uzatvorenia distančnej zmluvy je Užívateľ, ktorý je zároveň konečným spotrebiteľom, oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Westwing a týkajúcej sa Darčekovej poukážky, v lehote do 30 dní od doručenia Darčekovej poukážky. Táto lehota sa považuje za zachovanú v prípade, ak Užívateľ v jej priebehu odošle oznámenie o odstúpení na adresu pomoc@westwing.sk.

9.12. Užívateľ nie je povinný vrátiť Darčekovú poukážku, ktorá sa deaktivuje (uplynula lehota platnosti Darčekovej poukážky, Užívateľ úspešne odstúpil od kúpnej zmluvy Darčekovej poukážky, Užívateľ využil všetky finančné prostriedky nachádzajúce sa na Darčekovej poukážke). V prípade dostúpenia od kúpnej zmluvy Darčekovej poukážky, kúpna zmluva sa považuje za neuzatvorenú a Darčeková poukážka bude deaktivovaná. Ak Darčeková poukážka bola použitá na nákup tovarov, Užívateľ má právo odstúpiť od nevyužitých (nezrealizovaných) nominálnych finančných prostriedkov pridelených k Darčekovej poukážke. To znamená, že ak v období medzi predložením oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy Darčekovej poukážky a deaktivovaním Darčekovej poukážky, Kupujúci alebo iný Užívateľ využil celú alebo iba časť Darčekovej poukážky (uhradil platbu prostredníctvom poukážky), Westwing nemusí Kupujúcemu vrátiť sumu, ktorá bola zaplatená prostredníctvom Darčekovej poukážky v takom rozsahu, v akom ju Kupujúci alebo iný Užívateľ použil v celku alebo sčasti. Vyššie uvedené nenarúša oprávnenia Kupujúceho, ktorý je konečným spotrebiteľom, na odstúpenie od kúpnej zmluvy tovarov zakúpených s využitím Darčekovej poukážky.

9.13. Westwing vracia kupujúcemu sumu zaplatenú z titulu nákupu Poukážky v lehote 14 dní od dátumu prijatia oznámenia o odstúpení.

9.14. V prípade, ak Používateľ odstúpi od predajnej dohody o tovaroch kúpených prostredníctvom Servisu s použitím Darčekovej karty, Používateľ nemá právo na vrátenie ceny v hotovosti či prevodom tej časti, v akej cena predaja bola uhradená Darčekovou kartou. V takej situácii budú Používateľovi vrátené prostriedky formou Tovarovej poukážky v takom rozsahu, v akom zaplatil s použitím Darčekovej karty.

10. DODACIE PODMIENKY

10.1. Doprava je realizovaná iba na území Slovenskej republiky a na Užívateľom uvedenú adresu dodania objednávky.

10.2. Westwing odosiela tovar v lehote uvedenej v okamihu objednania (lehota plnenia zo strany Westwing), s výnimkou prípadu, že pred uzatvorením kúpnej zmluvy týkajúcej sa daného tovaru bolo dohodnuté inak. Lehoty dodávky sú uvádzané na jednotlivých stránkach tovarov ako aj potvrdení objednávky.

10.3. V prípade, ak Užívateľ neprevezme tovar, Westwing požiada Užívateľa, aby postupoval podľa podmienok uvedených v kúpnej zmluve a prevzal zakúpený tovar. V prípade, ak Užívateľ opätovne neprevezme objednaný tovar v lehote, ktorú Westwing vyznačil, Westwing si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote ďalších 14 dní odo dňa uplynutia lehoty na neúspešné prevzatie tovarov zo strany Užívateľa z dôvodu nesplnenia podmienok kúpnej zmluvy zo strany Užívateľa.

10.4. Ak Užívateľ neprevezme zásielku z príčin nachádzajúcich sa na strane Užívateľa, Westwing má nárok žiadať od Užívateľa úhradu ekvivalentu nákladov týkajúcich sa vrátenia zásielky na adresu skladu Westwing, s výnimkou, ak bolo určené, že tieto náklady znáša Westwing.

10.5. Náklady na dopravu tovaru znáša vždy Užívateľ, s výnimkou dodávok, ktoré sú predmetom osobitných ustanovení s Westwing. Informácie o nákladoch na dopravu sú vždy uvedené na stránke tovaru.

10.6. V okamihu prevzatia tovaru od dopravcu prechádza na Užívateľa nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia tovaru. V prípade, ak si Užívateľ zvolí dopravcu, na ktorého výber Westwing nemal vplyv, nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia tovaru prechádza na Užívateľa v okamihu, v ktorom Westwing odovzdá tovar dopravcovi, ktorého určil Užívateľ.

10.7. V prípade zistenia porušenia vonkajšieho obalu balíka, za účelom jednoduchšieho priebehu verifikácie reklamačného oznámenia, žiadame, aby ste spolu s dopravcom vyhotovili protokol o škode a okamžite o tomto fakte upovedomili Westwing odoslaním správy na adresu pomoc@westwing.sk. V prípade poškodenia tovaru počas dopravy, okrem ustanovenia druhej vety v bode 10.6, má Užívateľ právo na reklamačné nároky uvedené v bode 13.2. nižšie.

11. PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

11.1. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 30 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru, čo je dvojnásobok zákonom stanovenej lehoty na odstúpenie od zmluvy a nemá vplyv na lehotu uvedenú v príslušných predpisoch týkajúcich sa odstúpenia od uzatvorenej zmluvy. Užívateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez znášania akýchkoľvek nákladov, s výnimkou priamych nákladov spojených s vrátením vecí, ktoré je Užívateľ povinný znášať individuálne, ak nebolo určené inak, že tieto náklady znáša Westwing. Odstúpenie od zmluvy musí byť Užívateľom predložené na základe osvedčenia o odstúpení od zmluvy. Takéto vyhlásenie je možné predložiť pomocou vyplnenia formulára o odstúpení zmluvy (v súlade so zákonným vzorom formulára, o ktorom je reč v §7, Zákon č. 102/2014 Z. z.), predstavujúceho prílohu k týmto Obchodným podmienkam alebo prostredníctvom vyhlásenia predloženého v akejkoľvek inej forme, v tomto vyhlásení informuje Užívateľ Westwing o svojom rozhodnutí o odstúpení od zmluvy. Vyhlásenie je možné predložiť telefonicky, odoslať poštou alebo na e-mailovú adresu pomoc@westwing.sk.

11.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je považovaná za dodržanú, ak vyhlásenie bude odoslané pred uplynutím 30 dní od prijatia tovaru. Užívateľ sa zaväzuje vrátiť tovar okamžite, avšak najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Aby bola lehota dodržaná stačí, ak tovar bude odoslaný pred uplynutím tejto lehoty.

11.3. Užívateľ sa v prípade vrátenia tovaru môže skontaktovať s Westwing a to odoslaním správy na adresu: pomoc@westwing.cz. Užívateľ môže taktiež predložiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy iným, jednoznačným spôsobom, a to prostredníctvom Webovej lokality používajúc funkciu sprístupnenú na tento účel.

11.4. Westwing, v situácii odstúpenia od zmluvy, sa zaväzuje vrátiť finančné prostriedky za kúpený tovar spolu s nákladmi spojenými s dopravou a to takým istým spôsobom, akým peňažné prostriedky prijal od Užívateľa, v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia vyhlásenia od odstúpenia od zmluvy. V prípade platby v hotovosti, požiada Westwing Užívateľa o uvedenie čísla bankového účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky vrátené, čo nemá žiaden vplyv na povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcej vety. Ak Westwing nenavrhol, že samostatne prevezme tovar od Užívateľa, môže s vrátením platby uhradenej Užívateľom počkať až do chvíle prijatia tovaru späť alebo do chvíle, v ktorej Užívateľ doručí dôkaz o jeho zaslaní, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

11.5 Westwing nie je povinný vrátiť Užívateľovi náklady na dopravu spojené s dodávkou tovaru pri nákupe prevyšujúcom najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý je ponúkaný Westwing.

11.6. Ak bola úhrada realizovaná s využitím zľavového kupónu, Užívateľovi budú vrátené iba skutočne uhradené finančné prostriedky a využité zľavové kupóny budú opätovne uložené na účte Užívateľa.

11.7. Užívateľ je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu, vlastnosti a fungovanie.

11.8. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade uzatvorenia zmluvy:

a) predmetom ktorej je dodanie tovaru upraveného podľa špecifikácie Užívateľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb,

b) predmetom ktorej je tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo majúci krátku dobu minimálnej trvanlivosti,

c) predmetom ktorej je dodanie tovaru v uzatvorenom obale, ktorý po otvorení nie je možné vrátiť vzhľadom na ochranu zdravia alebo z hygienických dôvodov,

d) predmetom ktorej je dodanie tovaru, ktorý po dodaní, vzhľadom na svoj charakter, je neoddeliteľne spojený s iným tovarom.

11.9. V prípade, ak právo na odstúpenie od zmluvy bude Užívateľom využité, je Užívateľ zodpovedný za priame náklady spojené s vrátením tovaru, iba ak Westwing vyhlásil, že bude tieto náklady znášať. V prípade tovarov, ktoré vzhľadom na svoj charakter, nemôžu byť bežne odoslané poštou, náklady na dopravu takejto zásielky sú analogické k nákladom, aké Užívateľ znášal počas objednávania.

11.10. Tovar, ktorý Užívateľ vracia (odstúpenie od zmluvy), žiadame odoslať na adresu: Westwing, European Logistics Center, ul. Żernicka 22, Budynek 5, 62-023 Robakowo

11.11. Existuje možnosť objednať si (na náklady Užívateľa) platenú kuriérsku službu, ktorá prevezme zásielku obsahujúcu tovary, ktoré Užívateľ chce vrátiť vzhľadom na odstúpenie od kúpnej zmluvy a to prostredníctvom nášho Zákazníckeho centra (je to však dobrovoľné). Na tento účel je potrebné odoslať správu obsahujúcu číslo objednávky na adresu pomoc@westwing.sk. Náklady spojené s dopravou takejto zásielky sú analogické ako náklady, aké Užívateľ znášal počas objednávania, ak nebolo ustanovené, že tieto náklady bude znášať Westwing.

11.12. V prípade vrátenia tovaru zakúpeného počas akcie, kde sa dodanie tovaru Užívateľovi nespájalo so žiadnym poplatkom, v prípade, ak Užívateľ objednal kuriéra prostredníctvom Zákazníckeho centra, budú náklady na dopravu takejto zásielky ustanovené na základe cenníka kuriérskej firmy, ak nebolo ustanovené, že tieto náklady bude znášať Westwing. Podrobné informácie týkajúce sa výšky poplatkov poskytne zakaždým Zákaznícke centrum po predchádzajúcom e-mailovom kontakte na adrese pomoc@westwing.sk.

12. REKLAMÁCIE TÝKAJÚCE SA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

12.1. Reklamácie týkajúce sa poskytovania služieb elektronickou cestou je možné odoslať predovšetkým na e-mailovú adresu: pomoc@westwing.sk alebo prostredníctvom písomnej cesty na adresu sídla Westwing Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varšava.

12.2. Aby bola reklamácia rýchlejšie vybavená, žiadame, aby v oznámení bolo uvedené aspoň meno, aké Užívateľ používa na Webovej lokalite (e-mailová adresa) ako aj opis oznamovaných výhrad.

12.3. Ak údaje alebo informácie uvedené v reklamácii nie sú úplné, Westwing si vyhradzuje právo skontaktovať sa s Užívateľom, aby boli doplnené.

12.4. Westwing vybavuje reklamácie v lehote do 14 dní odo dňa prijatia.

12.5. Odpoveď na reklamáciu je odosielaná na e-mailovú adresu alebo na korešpondenčnú adresu, na základe Užívateľom uvedenej informácie v reklamácii.

13. ZODPOVEDNOSŤ WESTWING ZA CHYBY TOVAROV. REKLAMÁCIE TÝKAJÚCE SA TOVAROV

13.1. Westwing je zodpovedný za dodanie tovaru bez chýb.

13.2. Ak tovar, ktorý Westwing predáva, má chybu, Užívateľ môže podľa svojho výberu:

a) predložiť vyhlásenie o znížení ceny tovaru alebo odstúpenia od zmluvy, iba ak Westwing okamžite a bez zbytočných komplikácií vymení Užívateľovi chybný tovar za tovar bez vád alebo takúto chybu odstráni. Znížená cena by mala byť v takom pomere k cene vyplývajúcej zo zmluvy, v akej hodnota tovaru s chybou je k hodnote tovaru bez chyby. Užívateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak chyba tovaru je bezvýznamná;

b) žiadať výmenu tovaru na tovar bez vád alebo odstránenie chyby. Westwing za zaväzuje vymeniť chybný tovar na tovar bez vád alebo odstrániť chybu v primeranom čase bez zbytočných komplikácií pre Užívateľa.

13.3. Ak je Užívateľ spotrebiteľom (v zmysle fyzickej osoby vykonávajúcej s predávajúcim právne činnosti priamo nespojené s jej hospodárskou alebo profesionálnou činnosťou), môže namiesto odstránenia chyby navrhovaného Westwing žiadať výmenu tovaru na tovar bez vád alebo namiesto výmeny tovaru žiadať odstránenie chyby, iba ak uvedenie tovaru do súladu so zmluvou podľa spôsobu zvoleného spotrebiteľom nie je možné alebo by si vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhovaným Westwing. Pri hodnotení nadmerných nákladov sa zohľadňuje hodnota tovaru bez vád, druh a význam zistenej chyby, a taktiež sa zohľadňujú komplikácie na aké by Westwing vystavoval iný spôsob uspokojenia.

13.4. Užívateľa, ktorý zistil chybu na tovare, za účelom rýchlejšieho a účinnejšieho vybavenia reklamácie, žiadame, aby odoslal presnú a podrobnú informáciu týkajúcu sa chyby, vrátane fotografií chybného tovaru, na adresu pomoc@westwing.sk spolu s informáciou týkajúcou sa preferovaného spôsobu vybavenia reklamácie. Westwing sa okamžite skontaktuje s Užívateľom prostredníctvom ním uvedenej e-mailovej adresy vo veci ďalšieho spôsobu riešenia reklamácie. Vyššie ustanovenie nemá vplyv na povinnosti Westwing týkajúce sa vybavenia reklamácie v lehote určenej príslušnými predpismi. Užívateľ, ktorý si uplatňuje práva z titulu záruky, sa zaväzuje, že dodá chybný tovar na adresu: Westwing, European Logistics Center, ul. Żernicka 22, Budynek 5, 62-023 Robakowo

13.5. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, požiadal o výmenu tovaru alebo o odstránenie chyby alebo predložil vyhlásenie o znížení ceny, určujúc sumu, o ktorú má byť cena znížená, ale Westwing sa v lehote 14 dní k tomuto vyhlásenie nevyjadril, v takom prípade je takáto žiadosť považovaná za opodstatnenú.

13.6. Westwing zodpovedá za tovar v zmysle ustanovení § 620 Občianskeho zákonníka ak fyzická chyba bude zistená pred uplynutím dvoch rokov odo dňa vydania tovaru Užívateľovi. Nárok týkajúci sa odstránenia chyby alebo výmeny tovaru na tovar bez vád zaniká po uplynutí roku počítajúc odo dňa zistenia chyby, avšak v prípade nákupu tovarov spotrebiteľom – premlčacia lehota sa nemôže skončiť pred uplynutím lehoty, o ktorej je reč v prvej vete.

14. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

14.1. Na Webovej lokalite a aplikáci sú dostupné hypertextové odkazy na iné internetové stránky.

14.2. V prípade, ak Westwing nájde obsah obsahujúci informácie, ktoré nie sú v súlade s právom alebo nie sú etické, príslušný hypertextový odkaz bude z Webovej lokality odstránený.

15. AUTORSKÉ PRÁVA K ILUSTRÁCIÁM

Použitie ilustrácií, fotografií, kompozícií, grafických návrhov ako aj práv duševného vlastníctva uvedených na Webovej lokalite – bez ohľadu na formu – pre iné účely než pre osobnú potrebu, je zakázané, iba ak Westwing poskytne výslovný súhlas.

16. MOŽNOSŤ MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA SPOROV

16.1. Spor vyplývajúci zo zmluvy uzatvorenej medzi Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, a Westwing môže byť ukončená a to prostredníctvom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Účasť Westwing v konaní mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je dobrovoľná a na základe nižšie uvedených informácií sa Westwing nezaväzuje zúčastniť sa na takomto konaní. V prípade, ak dôsledkom reklamácie predloženej Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, nie je spor vyriešený, Westwing poskytne Užívateľovi písomne alebo na inom trvalom nosiči vyhlásenie o zámere predloženia žiadosti o začatí konania vo veci mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov alebo bude súhlasiť s účasťou na takomto konaní alebo vyjadrí nesúhlas s účasťou na konaní vo veci mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Ak Westwing nepredložil žiadne vyhlásenie, prijíma sa, že súhlasí s účasťou na konaní vo veci mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

16.2. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line) môže Spotrebiteľ predložiť sťažnosť prostredníctvom on-line platformy RSO (elektronické pripojenie do RSO platformy – http://ec.europa.eu/consumers/odr/). RSO platforma je o. i. zdrojom informácií o formách mimosúdneho riešenia sporov, ktoré môžu vzniknúť medzi predávajúcim a kupujúci. Nezávisle pripomíname, že adresa elektronickej pošty, vďaka ktorej sa môžete s nami skontaktovať, je: pomoc@westwing.sk

17. MOBILNÁ APLIKÁCIA

17.1. Používateľ, ktorý chce využívať elektronické služby pomocou aplikácie, je povinný stiahnuť si ju len z legálnych zdrojov.

17.2. Aplikáciu je možné si bezplatne stiahnuť do mobilného zariadenia používateľa z internetových obchodov s mobilnými aplikáciami, najmä:

a) Apple App Store pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS,

b) Google Play/Play Store pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android.

17.3. Používanie aplikácie stiahnutej z iného zdroja, ako sú uvedené v časti 18.2 vyššie, môže zahŕňať riziko narušenia integrity aplikácie a prepojenia s malvérom, čo predstavuje hrozbu pre bezpečnosť mobilného zariadenia používateľa a údajov v ňom uložených.

17.4. Aby používateľ mohol používať aplikáciu, musí:

a) prečítať si tento Poriadok a informácie o aplikácii sprístupnenej v rámci obchodov uvedených v ods. 18.2 vyššie a akceptovať ich,

b) stiahnuť si aplikáciu z obchodu uvedeného v ods. 18.3 vyššie,

c) nainštalovať si aplikáciu do svojho mobilného zariadenia podľa pokynov zobrazených po spustení procesu inštalácie, alebo poskytnutých obchodmi uvedenými v ods. 18.2 vyššie.

17.5. Aplikácia sa pripája na webovú stránku cez internet.

17.6. Pre používanie aplikácie musí používateľ spĺňať nasledujúce technické požiadavky:

a) mať pripojenie na internet – pre stiahnutie aplikácie a využívanie jej služieb, ktoré si vyžadujú pripojenie k tejto sieti,

b) mať mobilné elektronické zariadenie, napríklad smartfón/tablet fungujúci na báze jedného z týchto systémov:

i. Android vo verzii 7 a vyššej,

ii. iOS vo verzii 13 a vyššej.

17.7. Požiadavky týkajúce sa verzie operačných systémov uvedené v časti 18.6 pís. b vyššie sú minimálne požiadavky. Podľa najlepších znalostí Westwingu je možné používať aplikáciu aj pomocou nižších verzií systémov, ako sú uvedené v bode 18.6 pís. b Poriadku, avšak iba operačné systémy vo verziách uvedených vyššie zabezpečujú správnu činnosť aplikácie.

17.8. Westwing vynaloží maximálne úsilie na to, aby prístup k údajom zo serverov aplikácie prostredníctvom aplikácie bol možný 24 hodín denne a 7 dní v týždni, čo však nevylučuje právo Westwingu nariadiť technickú prestávku a dočasné obmedzenie alebo vylúčenie v celom, resp. v čiastočnom rozsahu vyššie uvedeného prístupu.

17.9. V prípade potreby technickej prestávky bude poskytovateľ služby informovať o predpokladanom termíne a predpokladanej dĺžke jej trvania správou zobrazenou priamo v aplikácii.

17.10. Používateľ môže aplikáciu zo svojho mobilného zariadenia kedykoľvek odinštalovať (odstrániť) pomocou nastavení tohto zariadenia.

17.11. Reklamácie týkajúce sa prevádzky aplikácie je možné podávať v súlade s ustanovením bodu 12. Poriadku.

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1. Westwing si vyhradzuje právo zmeniť tieto Obchodné podmienky v prípade výskytu aspoň jednej z nižšie uvedených dôležitých príčin (taxatívny zoznam):

a) zmeny právnych predpisov upravujúcich predaj tovarov alebo služieb, alebo poskytovania služieb elektronickou cestou prostredníctvom Westwing majúcej vplyv na vzájomné práva a povinnosti určené v zmluve o poskytovaní služieb alebo kúpnej zmluve uzatvorenej medzi Užívateľom a Westwing;

b) potreby prispôsobiť činnosť Westwing k príkazom, rozsudkom, ustanoveniam alebo pokynom vyplývajúcim z: (i) rozhodnutia orgánu verejnej správy príslušného pre činnosť Westwing alebo (ii) rozsudkov uplatňovaných v rozsahu činnosti Westwing, majúcich vplyv na práva a povinnosti určené v zmluve o poskytovaní služieb alebo v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi Užívateľom a Westwing.

c) zmeny spôsobu poskytovania služieb elektronickou cestou zo strany Westwing spôsobené výlučne technickými alebo technologickými dôvodmi (predovšetkým aktualizáciou technických požiadaviek uvedených v týchto Obchodných podmienkach;

d) zmeny rozsahu alebo pravidiel poskytovania služieb elektronickou cestou zo strany Westwing, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia týchto Obchodných podmienok, prostredníctvom zavedenia nových, úpravy alebo odstránenia zo strany Westwing doterajších funkcií alebo služieb zahrnutých do týchto Obchodných podmienok a ponúkaných Užívateľovi;

e) spojenia, rozdelenia alebo zmeny Westwing alebo zmeny iných identifikačných údajov Westwing uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

18.2. Westwing poinformuje Užívateľov o zmene Obchodných podmienok s dostatočným predstihom.

18.3. V prípade Užívateľov, ktorí neprijali Obchodné podmienky, majú právo uzatvorenú zmluvu vypovedať v lehote 14 dní odo dňa upovedomenia ich o zmene Obchodných podmienok. Zmena Obchodných podmienok nemá vplyv na informácie a podmienky kúpnych zmlúv uzatvorených medzi Užívateľom a Westwing pred zmenou Obchodných podmienok.

18.4. V prípade, ak nastanú zmeny v Obchodných podmienkach, Westwing sprístupní konsolidované znenie Obchodných podmienok prostredníctvom zverejnenia na stránke ako aj prostredníctvom správy odoslanej na Užívateľom uvedenú e-mailovú adresu.

Dňa 02.10.2020

Formulár odstúpenia od zmluvy tu.