×

PODMIENKY SÚŤAŽE „Vyhrajte so zoznamom želaní!”

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Tento dokument (ďalej len „Podmienky”) stanovuje zásady realizácie internetovej súťaže „Vyhrajte so zoznamom želaní!” (ďalej len „Súťaž”). Podmienky stanovujú podmienky účasti a zásady Súťaže, a tiež stanovujú práva a povinnosti účastníkov Súťaže, a tiež práva a povinnosti Organizátora.
2. Organizátorom Súťaže a udeľujúcim súťažné ceny v zmysle článku 921 zákona z 23. apríla 1964 o Občianskom zákonníku (ďalej len: „OZ”) je spoločnosť „Westwing GmbH“ so sídlom v Mníchove, na adrese: Moosacher Str. 72, 80809 München, Nemecko, zaregistrovaná v Amtsgericht München pod číslom HRB 191 901, (ďalej len „Organizátor”).
3. Organizátor uskutoční Súťaž na území Českej republiky a Slovenskej republiky, ako aj v internete v rámci webových sídiel, ktoré sú dostupné na adresách URL: http://www.westwing.cz/ a http://www.westwing.sk/ (ďalej len: „Westwing”).
4. Súťaž na území Česka a Slovenska prebieha od 25. októbra 2019 od 14:00 do 10. novembra 2019 do 23:59 na webovom sídle http://www.westwing.cz/ a http://www.westwing.sk/
5. Účasť na súťaži je dobrovoľná a bezplatná.
6. Aby nevznikli pochybnosti, spoločnosť Apple Inc. a jej priamo alebo nepriamo závislé subjekty, túto Súťaž neorganizujú, ani sa na Súťaži žiadnym spôsobom nepodieľajú.
2. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
1. Na Súťaži sa môžu zúčastniť osoby, ktoré sú plnoleté a majú plnú právnu spôsobilosť, ako aj osoby, ktoré majú viac ako 13 rokov, majú obmedzenú právnu spôsobilosť, ak konajú so súhlasom svojich zákonných zástupcov (rodičov alebo opatrovníkov), a súčasne:
a. majú účet na portáli Westwing;
b. zúčastnia sa na Súťaži v súlade so zásadami, ktoré sú stanovené v Podmienkach, predovšetkým vyjadria zámer zúčastniť sa na Súťaži. Podmienkou zúčastnenia sa na Súťaži je oboznámenie sa a súhlas s Podmienkami, ako aj vykonanie súťažnej úlohy.
2. Na Súťaži sa nesmú zúčastniť zamestnanci ani členovia orgánov Organizátora, ani členovia vyššie spomenutých osôb. Za členov rodín vyššie spomenutých osôb sa v týchto Podmienkach považujú: priamy vlastný a adoptovaný predkovia a potomkovia, súrodenci a manželia/-ky, a tiež priamy vlastný a adoptovaný predkovia a potomkovia, ako aj súrodenci manžela/-ky.
3 ZÁSADY SÚŤAŽE
1. Úlohou Účastníka Súťaže je vytvoriť nákupný zoznam (ďalej len: „Zoznam želaní ”), ktorý má sumárne predstavovať zariadenie jednej izby, s použitím funkcie Zoznam želaní, ktorý je dostupný na Westwing, a ktorý bude tvorený výrobkami z ponuky Westwing. Na Zozname želaní musí byť minimálne 5 výrobkov.
2. Jeden Účastník môže vytvoriť iba jeden súťažný Zoznam želaní.
3. Výhercovia budú vybraní v priebehu dvoch týždňov od skončenia Súťaže. Výsledky Súťaže budú zverejnené v týždenných Novinkách zasielaných používateľom Westwing, dodatočne Westwing sa skontaktuje s výhercom prostredníctvom kontaktných údajov uvedených počas registrácie.
4. Zoznamy prianí, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v Podmienkach, Súťažná komisia nebude zohľadňovať.
4. SÚŤAŽNÁ KOMISIA A CENY
1. Organizátor povolá trojčlennú Súťažnú komisiu.
2. Súťažná komisia vyberie 1 Zoznam želaní s najvyšším hodnotením čo sa týka kreativity, estetiky a súladu so stanovenou témou Zoznamu želaní. Autor Súťažnou komisiou zvoleného Zoznamu želaní (ďalej len: Výherca) získa Cenu. Súťažná komisia pri prijímaní rozhodnutia, ktoré je opísané v tomto paragrafe, nie je niečím viazaná, predovšetkým môže prijať kritériá výberu víťazného Zoznamu želaní na základe subjektívnych pocitov.
3. Výherca získa vecnú cenu formou darčekovej karty (ďalej len „Cena”), s hodnotou 5 000 EUR. 4. Súťažná cena, okrem časti opísanej v ods. 4, bude vydaná vo vecnej forme, bez práva je výmeny, alebo výplaty v hotovosti, čo v žiadnej miere nepredstavuje obmedzenie práva Výhercu vyplývajúce zo všeobecne platných predpisov, predovšetkým z predpisov Občianskeho zákonníka ohľadne ručenia. Právo Výhercu na Cenu je neprenášateľné.
5. Na základe článku 30 ods. 1 bod 2 zákona z 26. júla 1991 o dane z príjmov fyzických osôb (Z. z. 2010 č. 51 pol. 307 v znení neskorších predpisov), hodnota Ceny je zdanená paušálnou daňou z príjmov fyzických osôb vo výške 10 % hodnoty Ceny. Organizátor, ako Platca paušálnej dane z príjmov fyzických osôb, pred vydaním Súťažnej ceny Výhercovi, vypočíta, inkasuje a odvedie príslušnému daňovému úradu paušálnu daň z výhry. Preto k Cene bude dodaná peňažná cena vo výške zodpovedajúcej výške paušálnej dane z príjmov fyzických osôb z titulu výhry v Súťaži, vypočítanej od hrubého daňového základu, tzn. úhrnnej hodnoty Cien a peňažných cien (tzn. sumu predstavujúcu 11,11 % hodnoty Ceny). Výherca súhlasí, aby mu peňažná cena nebola vyplatená, ale aby bola určená na uhradenie príslušnej dane z titulu výhry v Súťaže, ktorú musí Výherca zaplatiť. Výherca je povinný poskytnúť Organizátorovi všetky údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinností Platcu.
6. Ceny sa nedajú vymeniť, zmeniť, predovšetkým sa nedajú vymeniť na peňažné sumy, čo v žiadnej miere nepredstavuje obmedzenie práv Výhercu Súťaže vyplývajúce zo všeobecne platnej legislatívy, predovšetkým z predpisov občianskeho zákonníka o ručení. Právo Výhercu Súťaže na Cenu je neprenášateľné.
7. Rozhodnutie Súťažnej komisie o výbere Výhercu je konečné a nedá sa od neho odvolať, čo účastníka nezbavuje práva dožadovať sa svojich práv súdnou cestou.
5. INFORMOVANIE VÝHERCOV A ODOVZDANIE CIEN
1. Výsledky Súťaže budú zverejnené v týždenných novinkách zasielaných používateľom Westwing, Westwing sa tiež skontaktuje priamo s Výhercom s použitím kontaktných údajov uvedených počas registrácie.
2. Cena bude Výhercovi zaslaná, keď uvedie všetky nevyhnutné údaje. Výherca Súťaže je povinný uviesť všetky nevyhnutné údaje v priebehu 14 dní od dňa, v ktorom Organizátor požiadal o uvedenie týchto údajov.
3. Keď Výherca potvrdí údaje, Organizátor zašle Výhercovi udelenú Cenu, a to vo forme zľavového kupónu na vybrané výrobky z ponuky Westwing, prostredníctvom elektronickej pošty, v priebehu maximálne 70 dní od dňa zverejnenia Zoznamu výhercov.
4. Cena bude zaslaná výhradne na emailovú adresu, ktorú Výherca Súťaže uviedol. Výrobky, ktoré si zákazník vyberie, môžu byť zaslané výhradne iba na územie Česka a Slovenska, na adresu uvedenú v zhrnutí objednávky.
5. V prípade, ak Výherca uvedie chybné alebo nepravdivé údaje, a ak zásielka s Cenou zaslaná Organizátorom na Výhercom uvedenú adresu bude vrátená Organizátorovi, Organizátor uloží Cenu vo svojom sídle až dovtedy, kým si ju Výherca Súťaže neprevezme.
6. V prípade, ak Výherca nesplní podmienky stanovené v ods. 2, právo na výhru prepadá, a Organizátor má právo udeliť cenu inému Výhercovi.
6. OSOBNÉ ÚDAJE
1. Osobné údaje Účastníkov budú spracúvané v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov, tzn. v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES, a tiež v súlade s príslušnou uplatniteľnou miestnou legislatívou o spracúvaní osobných údajov, na potreby realizácie Súťaže, predovšetkým na výber Výhercov, ako aj na doručenie a realizáciu Cien, a tiež na účely realizácie reklamácií, o ktorých hovorí § 9 Podmienok.
2. Správcom osobných údajov Účastníkov je spoločnosť „Westwing GmbH“ so sídlom v Mníchove, na adrese: Moosacher Str. 72, 80809 München, Nemecko, zaregistrovaná v Amtsgericht München pod číslom HRB 191 901, na ktorú sa môže obrátiť píšuc na emailovú adresu: pomoc@westwing.cz alebo pomoc@westwing.sk
3. Účasť na Súťaži a odovzdanie osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné. Osoba, ktorej údaje sú spracúvané v súvislosti so Súťažou, má v každej chvíli právo na prístup k obsahu svojich osobných údajov, ako aj právo na ich opravenie, doplnenie a odstránenie, v súlade s podmienkami stanovenými v zákone o ochrane osobných údajov.
4. Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na realizáciu Súťaže. Budú spracované výhradne iba na účely kontaktovania s vami iba v prípade, ak vami vytvorený Zoznam želaní bude ocenený. Ich uvedenie je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na zúčastnenie sa na Súťaži. Tieto údaje budeme spracúvať v priebehu 1 roka od dňa skončenia Súťaže.
5. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte právo požiadať Správcu o prístup k týmto údajom, máte právo na ich opravenie, doplnenie, právo obmedziť ich spracúvanie, ako aj právo podať námietku voči ich spracúvaniu. Máte tiež právo preniesť tieto údaje a zložiť sťažnosť príslušnému dozornému úradu. Nemáme zámer odovzdať vaše osobné údaje do tretích štátov ani medzinárodným organizáciám.
7. REKLAMÁCIA
1. Všetky reklamácie týkajúce sa spôsobu realizácie Súťaže môžu Účastníci podávať predovšetkým písomne na korešpondenčnú adresu Organizátora, ktoré je uvedené v ods. 4 tohto paragrafu (ďalej len: „Reklamácie”).
2. V obsahu Reklamácie uveďte meno a priezvisko, ako aj presnú adresu Účastníka, a tiež popíšte príčinu opodstatňujúcu zloženie Reklamácie.
3. Reklamácie zasielajte na adresu: Westwing Home & Living, Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poľsko alebo na emailovú adresu: pomoc@westwingnow.pl z prípisom – súťaž „Vyhrajte so zoznamom želaní! Westwing”.
4. Reklamácie posudzuje Súťažná komisia, ktorá dohliada na správny priebeh reklamačného konania.
5. Súťažná komisia posudzujúc Reklamácie zohľadňuje ustanovenia týchto Podmienok.
6. Reklamácie budú posúdené v lehote 14 dní od dňa, v ktorom ich prevzal Organizátor.
7. Účastník bude o rozhodnutí Organizátora ohľadne reklamácie informovaný písomne prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, podľa toho, akým spôsobom bola Reklamácia zaslaná Organizátorovi.
8. Vyššie uvedené ustanovenie a reklamačná procedúra prijatá Organizátorom žiadnym spôsobom neporušuje práva, ktoré majú Účastníci na základe všeobecne platnej legislatívy, vrátane možnosti dožadovať sa svojich práv súdnou cestou.
8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Podmienkou účasti na Súťaži je súhlas s Podmienkami a súhlas so spracovaním osobných údajov.
2. Obsah Podmienok bude dostupný na webovej stránke a dostupný k nahliadnutiu v sídle Organizátora.
3. V veciach, ktoré tieto Podmienky neupravujú, účinné sú predpisy legislatívy Poľskej republiky.
4. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky v prípade, ak sa vyskytnú vážne príčiny, za ktoré sa považujú (konečný zoznam):
a. zmena legislatívy upravujúcej zásady a organizáciu Súťaže, ovplyvňujúca vzájomné práva a povinnosti Organizátora a Účastníkov / Výhercov stanovené v Podmienkach;
b. nutnosť prispôsobiť činnosť Organizátora podľa príkazov, uznesení, rozhodnutí alebo pokynov vyplývajúcich z:
i. rozhodnutia príslušného vo veci činnosti Organizátora orgánu štátnej správy, alebo
ii. súdneho rozsudku, ktorý sa týka činnosti organizátora
ovplyvňujúceho vzájomné práva a povinnosti Organizátora a Účastníkov / Výhercov Súťaže stanovené v Podmienkach; c. zmeny spôsobu realizácie Súťaže spôsobené výhradne technickými alebo technologickými záležitosťami.
5. V prípade, ak budú Podmienky zmenené Organizátor sprístupní jednotné znenie Podmienok zverejnením na Profile, alebo zaslaním súkromnej správy dostatočne vopred v rámci Portálu Účastníkom (alebo zákonným zástupcom).
6. Zmeny Podmienok platia od momentu ich zreteľného poukázania a zverejnenia na Profile voči Účastníkom (alebo príslušne ich zákonným zástupcom), ktorí predtým nesúhlasili s Podmienkami. V prípade Účastníkov, ktorí súhlasili s Podmienkami, majú právu vzdať sa účasti na Súťaži v priebehu 14 dní od dňa oznámenia o zmene Podmienok.
7. Súťaž nepodlieha predpisom zákona z 19. novembra 2009 o hazardných hrách (Z. z. 2009 č. 201 pol. 1540 v znení neskorších predpisov).