PODMIENKY

DEFINÍCIE

„Westwing” alebo „Poskytovateľ” – spoločnosť „Westwing Sp. z o.o.“ so sídlom vo Varšave na drese: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poľsko, podnikajúca pod obchodným názvom Westwing, zapísaná v registri podnikateľských subjektov Štátneho súdneho registra vedenom oblastným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 12. hospodárske oddelenie, pod číslom KRS: 397077, DIČ PL: 5252517722, IČO PL (REGON): 145830870, so základným imaním vo výške 1 020 000,00 PLN. tel.: +48 222 903 000, e-mail: pomoc@westwing.sk. Adresa sídla, kontaktná adresa, adresa na zasielanie reklamácií.

„Podmienky“ – tieto podmienky

„Servis” – internetový portál dostupný na adrese www.westwing.sk

„Používateľ” – fyzická osoba, ktorá sa Registrovala

„Registrácia” – vytvorenie účtu v Servise

Účet/Zákaznícky účet – bezplatná elektronická služba sprístupnená používateľovi ako súčasť webovej stránky alebo aplikácie; zbierka zdrojov v ICT systéme Westwing označená prihlasovacím menom a heslom, umožňujúca používateľovi využívať ďalšie funkcionality/služby špecifikované v Poriadku. Používateľ sa po registrácii prihlási do svojho zákazníckeho účtu.

„Darčeková karta” – tovarová poukážka predávaná vo forme karta, oprávňujúca vlastníka kupovať tovary v Servise

„Predajná kampaň” – vopred obmedzený čas, počas ktorého Westwing predáva v Servise výhradne zaregistrovaným Používateľom, informácie týkajúce sa jednotlivých tovarov, v rozsahu ktorých po zložení ponuky Používateľom, a následného prijatia Westwing, môže byť uzatvorená predajná dohoda;

Aplikácia – softvér s názvom Westwing sprístupnený používateľovi poskytovateľom služby na inštaláciu do mobilného zariadenia používateľa a umožňujúci najmä používanie webovej stránky bez potreby spustenia webového prehliadača.

Elektronická služba – všetky funkcionality webovej stránky alebo aplikácie sprístupnené používateľovi poskytovateľom služby, najmä služby opísané v bode 18 Nariadenia, ktoré predstavujú služby poskytované elektronicky.

Technická prestávka – dočasné zablokovanie funkčnosti webovej stránky alebo aplikácie úplne alebo čiastočne v súvislosti so zlyhaním webovej stránky alebo aplikácie vrátane serverov aplikácie, alebo súvisiace s potrebou údržby týchto serverov, alebo modernizácie či rekonštrukcie webovej stránky alebo aplikácie, počas ktorej nie je možné využívať všetky alebo vybrané elektronické služby.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A ROZSAH PLATNOSTI

1.1. Westwing zadarmo poskytuje elektronické služby prostredníctvom servisu a aplikácie, tzn. službu vedenia účtu a službu Novinky, vykonáva predaj tovarov prostredníctvom servisu a umožňuje uzatváranie dohôd o poskytovaní platných služieb poskytovaných prostredníctvom servisu a aplikácie. Predaj tovarov sa realizuje v rámci jednotlivých predajných kampaní. Tak počet dostupných tovarov, ako aj trvanie sú zakaždým individuálne stanovené pre každú predajnú kampaň. Ceny uvedené v servise a aplikácii sú cenami s DPH, tzn. zahŕňajú príslušné dane, predovšetkým daň z pridanej hodnoty (DPH), vo výške stanovenej v súlade s aktuálne platnými predpismi. Ustanovenia týkajúce sa predaja tovarov sa aplikujú príslušne na spoplatnené služby, ktoré poskytuje Westwing, ibaže by bolo stanovené inak.

1.2. Používateľ, ktorý sa registruje, uzatvára s Westwing dohodu o poskytovaní bezplatných elektronických služieb, na neurčitú lehotu, od ktorej môže v každej chvíli odstúpiť v súlade so zásadami, ktoré sú stanovené v Podmienkach. Používateľ kupujúc tovary, ktoré sú dostupné v rámci Predajných kampaní v Servise, uzatvára s Westwing predajnú dohodu týkajúcu sa vybraného tovaru s povinnosťou úhrady. Od tejto dohody môže odstúpiť podľa zásad, ktoré sú stanovené v Podmienkach, a ktoré sa zhodujú s platnou legislatívou.

1.3. Westwing sa zaväzuje dodať Používateľovi kúpený tovar v termíne uvedenom v podmienkach danej Predajnej kampane a v bezchybnom stave. Termín dodania tovaru uvedený v podmienkach danej Predajnej kampane predstavuje záväzné ustanovenie danej dohody. Westwing zodpovedá za chyby predaných tovarov v súlade s všeobecne platnými zákonnými predpismi a Podmienkami.

1.4. Pri uvádzaní termínov v pracovných dňoch sa za pracovné dni považujú všetky dni týždňa okrem sobôt a nedieľ, ako aj zákonom stanovenýché dní pracovného voľba platných na území Slovenska.

1.5. Náklady súvisiace s používaním komunikačných prostriedkov Používateľom hradí Používateľ. Náklady súvisiace s hovormi s Westwing vyplývajú z cenníka daného telefonického operátora a nie sú vyššie než náklady za bežný telefonický hovor, v súlade s cenníkom služieb telefonického operátora, ktorého služby Používateľ používa.

2. ČLENSTVO V SERVISE

2.1. Predajné kampane v servise a aplikácii sú dostupné výhradne iba používateľom.

2.2. Založenie (registrácia) a používanie účtu používateľa v servise a aplikácii sú bezplatné a používateľ ich môže v každej chvíli zrušiť. Členstvom v servise nevzniká používateľovi povinnosť hradiť žiadne náklady.

2.3. Jeden používateľ si môže v servise a aplikácii vytvoriť výhradne iba jeden členský účet.

2.4. Vyhlásenie používateľa o zrušení členstva (vypovedaní dohody o poskytovaní elektronických služieb) môže byť zaslané na e-mailovú adresu pomoc@westwing.sk. Dohoda sa ukončuje v momente, keď Westwing prijme vyhlásenie o odstúpení, s výnimkou dohôd uzatvorených s používateľmi, ktorých objednávky sa práve realizujú. V takých prípadoch sa dohoda ukončuje po 30 dňochí odo dňa doručenia objednaného tovaru (výpovedná lehota).

2.5. Každý používateľ má zaručený priamy, heslom chránený prístup k servisu a aplikácii.

2.6. . Zmluva o poskytovaní elektronických služieb sa uzatvára v slovenskom jazyku.

3. POUŽÍVANIE SERVISU

3.1. Počas registrácie je budúci Používateľ požiadaný o uvedenie osobných údajov (pozrite bod 15.1). Používatelia musia uviesť kompletné pravdivé údaje na účely správnej realizácie uzatvorenej dohody.

3.2. Používateľ po skončení procesu registrácie dostane potvrdenie o registrácii elektronickou formou spolu s potvrdením podstatných podmienok uzatvorenej dohody o poskytovaní elektronických služieb.

3.3. Heslo a ostatné prístupové údaje sú dôverné a nesmú byť odovzdané (sprístupnené) neoprávneným osobám.

3.4. Registrovaní Používatelia nesmú využívať Servis iným než stanoveným spôsobom, predovšetkým narúšať jeho fungovanie alebo manipulovať technickými procesmi. Používatelia nesmú poskytovať, uvádzať obsah s nelegálnym charakterom.

3.5. V sekcii Môj účet, ktorá je dostupná v servise a aplikácii po prihlásení používateľa, je dostupná funkcia prehliadania objednávok, ktoré sa realizujú, sú zaslané zo skladu Westwingu, ako aj objednávok, ktoré boli dodané používateľovi.

3.6. Každý Používateľ môže na svojom účte spravovať svoje nastavenia a údaje, vrátane zápisu na odber noviniek, ako aj svojimi osobnými údajmi.

3.7. Westwing si vyhradzuje právo varovať Používateľov, ktorí nie sú spotrebitelia v zmysle občianskeho zákonníka, o možnosti vypovedania členstva, ako aj o zmene alebo o odstránení údajov, ktoré odovzdali, ak bude porušené ktorékoľvek ustanovenie Podmienok. Ak Používateľ, ktorý nie je spotrebiteľ v zmysle občianskeho zákonníka, vracia veľmi veľké množstvo tovarov v porovnaní s množstvom ponechaných tovarov, Westwing má právo odstúpiť od Dohody s takým Používateľom, po zrealizovaní vysvetľujúceho konania, týkajúceho sa zistených porušení.

4. TECHNICKÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

4.1. Technické požiadavky nevyhnutné pre spoluprácu s IT systémom, ktorý používa Westwing, sú nasledovné:

(a) pripojenie k internetu,

(b) webový prehliadač.

4.2. Westwing si vyhradzuje, že s používaním servisu a aplikácie môže súvisieť štandardné riziko späté s používaním internetu a používateľom odporúča, aby prijali príslušné opatrenia na ich minimalizovanie.

5. UZATVORENIE PREDAJNEJ DOHODY / DOHODY O POSKYTOVANÍ PLATNÝCH SLUŽIEB

5.1. Používateľ podľa podmienok, ktoré sú uvedené v Podmienkach, uzatvára s Westwing predajnú dohodu o danom tovare alebo dohodu o poskytovaní spoplatnených služieb.

5.2. Informácie v servise a aplikácii nepredstavujú záväznú ponuku Westwingu v zmysle občianskeho zákonníka, avšak sú pozvaním na uzatvorenie dohody. Tovary dostupné v rámci predajných kampaní sú dostupné výhradne iba do vyčerpania zásob (Westwing informuje v rámci servisu o množstve dostupných tovarov).

5.3. Používateľ zasielajúc objednávku stlačením tlačidla „Objednať a zaplatiť“ skladá ponuku uzatvorenia predajnej dohody.

5.4. Pri skladaní objednávky, až po stlačenie tlačidla „Objednať a zaplatiť“, Používateľ môže samostatne upraviť uvedené údaje v „Košíku“, ako aj pridať alebo odstrániť z košíka položky. Zložená objednávka sa dá upraviť aj telefonicky alebo zaslaním príslušnej emailovej správy.

5.5. Používateľ po zložení objednávky dostane od Westwing na emailovú adresu správu s potvrdením zloženia objednávky (predstavenie ponuky) so všetkými podstatnými prvkami objednávky, ktoré predstavuje prijatie objednávky spoločnosťou Westwing (zaevidovanie objednávky v IT systéme) a nepredstavuje vyhlásenie o vôli uzatvorenia predajnej dohody medzi Westwing a Používateľom. Predajná dohoda sa uzatvára výhradne po potvrdení dostupnosti tovaru spoločnosťou Westwing a po zreteľnom súhlase (prijatí) spoločnosťou Westwing ponuky Používateľa, čo bude potvrdené osobitnou emailovou správou zaslanou Používateľovi po skompletizovaní danej objednávky.

5.6. V prípade, ak predmetom objednávky Používateľa je spoplatnená služba (napr. týkajúca sa ubytovania, iného než na účely trvalého bývania, gastronómie, oddychu), v momente prijatia potvrdenia Používateľom o prijatí objednávky spoločnosťou Westwing, Westwing súhlasí s ponukou zloženou Používateľom, tzn. dochádza k uzatvoreniu dohody o poskytovaní spoplatnených služieb.

5.7. Trvanie platnosti dohody o poskytovaní spoplatnených služieb je identické ako trvanie poskytovania služby spoločnosťou Westwing alebo treťou osobu, ktorá na objednávku Westwingu poskytuje služby používateľovi a je zakaždým uvedená pri predstavení danej služby v servise a aplikácii.

5.8. Dohoda o predaji tovaru sa uzatvára v slovenčine.

6. CENY, NÁKLADY ZASLANIA A OPIS TOVAROV

6.1. V Servise platia ceny, ktoré sú zakaždým uvedené pri skladaní objednávky, na každej stránke tovaru, ako aj lehoty, ktoré sú zakaždým uvedené pri každej Predajnej kampani.

6.2. Uvedené ceny sú konečné a zahŕňajú DPH vo výške stanovenej podľa aktuálne platných predpisov, ako aj všetky iné prípadné čiastky ceny, okrem nákladov (ceny) zaslania.

6.3. Náklady zaslania sú dohodnuté individuálne pre každú objednávku, a závisia od veľkosti a hmotnosti tovarov, a tiež od spôsobu zaslania. Náklady zaslania tovarov s neštandardnými parametrami (rozmery alebo hmotnosť) sú uvedené na stránke daného tovaru.

7. PLATBA

7.1. Westwing svojim Používateľom ponúka nasledujúce formy platieb: (1) platobnou kartou, (2) prevodom alebo internetovým prevodom prostredníctvom platobného systému podporovaného Westwing, alebo (3) hotovosťou na dobierku.

7.2. Westwing si vyhradzuje právo obmedziť jednotlivé formy platby pre jednotlivé tovary, ako aj právo určiť iné formy platby. Informácie o akceptovaných spôsoboch platy a o obmedzeniach, ktoré sa týkajú dodania, sú zakaždým zreteľne a jasno uvedené, najneskôr na začiatku skladania objednávky.

7.3. Westwing nevedie veľkoobchodný predaj. V prípade výberu platby na dobierku, Westwing sa môže skontaktovať s Používateľom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle občianskeho zákonníka, s cieľom potvrdiť objednávku, ak má objednávka značnú hodnotu.

7.4. Westwing akceptuje rôzne typy platobných kariet, okrem iných karty Visa a Mastercard. Pre pohodlie používateľa si pri platbách s použitím platobných kariet systém automaticky ukladá časť informácií o použitej karte a umožňuje vykonávať ďalšie nákupy bez opätovného zadávania údajov o danej karte.

7.5. V prípade, ak si Používateľ zvolí inú formu platbu než platba v hotovosti na dobierku, Používateľ je povinný uhradiť platbu bezodkladne po zložení objednávky.

7.6. Predajca vystaví Používateľovi ohľadne platieb realizovaných na základe predajnej dohody daňový doklad – faktúru, a zašle ju na emailovú adresu Používateľa vo formáte .PDF do 7 pracovných dní od dňa dodania tovaru, ktorý je uvedený na potvrdení objednávky.

8. ZĽAVOVÉ POUKÁŽKY

8.1. Westwing vydáva Používateľovi zľavové poukážky, ktoré oprávňujú na nákup tovarov s hodnotovou alebo percentuálnou zľavou, pričom môže byť vyžadovaný minimálny prah hodnoty objednávky, nevyhnutný na realizovanie zľavovej poukážky, ktoré sú uvedené v podmienkach použitia danej poukážky.

8.2. Za zľavové poukážky sa predovšetkým považujú:

(a) uvítacie zľavové poukážky za registráciu v Servise, tzn. za využitie pozvánky na založenie účtu v Servise;

(b) zľavové poukážky za prvú uhradenú objednávku zrealizovanú osobou, ktorú pozval daný Používateľ;

8.3. Zľavové poukážky platia iba v stanovenej lehote alebo počas konkrétnej Predajnej kampane, o čom Westwing zakaždým Používateľa náležitým spôsobom informuje.

8.4. Platnosť poukážky sa nedá predĺžiť ani sa nedá poukážka preniesť na inú Predajnú kampaň.

8.5. Právo ona využitie zľavových poukážok sa nedá preniesť na iných Používateľov (zľavové poukážky sú priradené individuálne k jednotlivým Používateľom).

8.6. Zľavové poukážky sa nemôžu použiť na uhradenie nákladov zaslania.

8.7. Zľavové poukážky môžu byť použité pri nákupe s určitou minimálnou hodnotou, ktorá je uvedená v podmienkach týkajúcich sa konkrétnej poukážky. Zľavové poukážky sa nevymieňajú na peňažný ekvivalent. Maloobchodná hodnota tovarov s DPH (suma objednávky zloženej Používateľom, okrem nákladov zaslania) bude znížená o hodnotu zľavovej poukážky, ktorú použije Používateľov pri danom nákupe.

8.8. Hodnota zľavového kódu sa rozdeľuje proporcionálne na všetky tovary, ktoré sú umiestnené v košíku Používateľa. Pri nákupe niekoľkých tovarov s použitím zľavovej poukážky cena s DPH jednotlivých tovarov sa proporcionálne zníži.

8.9. Zľavové karty nie sú platobnými prostriedkami, sú to iba hodnotové zľavy, ktoré poskytuje Westwing – znížená hodnota nákupného košíka Používateľa v súlade s podmienkami použitia poukážky. Používateľ môže využiť zľavovú poukážku počas poslednej fázy skladania objednávky, uvedením kódu zľavovej poukážky v kolónke opísanej ako „Použiť zľavovú poukážku“. Používateľ platí za tovary kúpené s použitím zľavovej poukážky s využitím foriem platby, ktoré sú dostupné v Servise.

8.10. Používateľ môže v rámci jednej objednávky použiť výhradne iba jednu zľavovú poukážku. Zľavové poukážky sa v rámci jednej objednávky nespájajú.

8.11. Zľavové poukážky nie sú nijako úročené, a ich hodnota sa nedá vyplatiť v hotovosti.

8.12. V prípade, ak Používateľ odstúpi od predajnej dohody o tovaroch kúpených v Servise s použitím zľavovej poukážky, Westwing vráti peňažné prostriedky s použitím takej istej formy, akú použila osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle občianskeho zákonníka, ibaže táto osoba zreteľne súhlasila s iným spôsobom vrátenia, s ktorým nesúvisia žiadne iné náklady. Ak Používateľ odstúpi od predajnej dohody, bude sa týkať iba časti tovarov kúpených s použitím zľavovej karty, Westwing vráti hodnotu vrátených tovarov vo výške, ktorá je uvedená v potvrdení o nákupe (hodnota tovarov proporcionálne znížená o hodnotu zľavovej poukážky). Westwing nevracia zľavovú poukážku, ibaže podmienky využitia danej poukážky stanovia inak.

8.13. Westwing tiež môže vydať zľavové poukážky udeľované individuálne jednotlivým Používateľom. V takom prípade na využitie takých zľavových poukážok aplikujú sa príslušné ustanovenia tohto bodu s prípadnými úpravami, ktoré individuálne zavedie Westwing. Westwing môže predovšetkým stanoviť, že:

(a) na využitie poukážky nie je potrebné dosiahnuť prah minimálnej hodnoty objednávky (v takom prípade má Používateľ právo dostať rozdiel v hotovosti alebo prevodom, ak hodnota kúpených tovarov je nižšia než hodnota zľavovej poukážky);

(b) zľavové poukážky tohto typu budú Používateľovi vrátené v prípade odstúpenia od predajnej dohody týkajúcej sa tovarov kúpených s využitím individuálne poskytnutej zľavovej poukážky.

9. DARČEKOVÉ KARTY

9.1. Darčekové karty môže kúpi Používateľ Servisu („Kupujúci“). V prípade, ak chce Darčekovú kartu využiť osoba, ktorá nie je Používateľom, musí sa najprv zaregistrovať v Servise.

9.2. V prípade predajnej dohody s použitím Darčekovej karty sa aplikujú príslušné procedúry uzatvorenia predajnej dohody, s tou výhradou, že na zloženie objednávky s použitím Darčekovej karty, Používateľ sa musí vopred telefonicky alebo emailom skontaktovať s Westwing. Následne od Westwing dostane správu s odkazom, po otvorení ktorého bude presmerovaný na stránku určenú pre daného Používateľa, na ktorej bude môcť objednať Darčekové karty. V momente, keď Používateľ dostane potvrdenie o prijatí objednávky na Darčekovú kartu spoločnosťou Westwing, Westwing prijíma ponuku zloženú Používateľom, tzn. dochádza k uzatvoreniu predajnej dohody o Darčekovej karte.

9.3. Darčeková karta sa nemôže kúpiť s použitím poukážky alebo inej Darčekovej karty.

9.4. Darčeková karta sa nedá vymeniť na peňažné prostriedky.

9.5. V momente doručenia Darčekovej karty Kupujúcemu, na Kupujúceho prechádza riziko jej straty alebo poškodenia.

9.6. Darčeková karta je platná od dňa jej vydania alebo zaslania Kupujúcemu, počas lehoty, ktorá je zakaždým stanovená v pozvánke na skladanie ponúk týkajúcich sa Darčekových kariet (na stránke Darčekových kariet v Servise). Keď uplynie lehota platnosti Darčekovej karty, nedá sa už použiť, čo však neruší právo Kupujúceho na vrátenie prostriedkov, ktoré do dňa uplynutia platnosti karty (ukončenia dohody) nevyužil.

9.7. Darčeková karta môže byť použitá na nákup tovaru, ktorého hodnota sa rovná alebo je vyššia ako nominálna hodnota Darčekovej karty.

9.8. Ak hodnota objednávky prekročí aktuálnu hodnotu prostriedkov na Karte Používateľ je povinný uhradiť rozdiel v cene spôsobom stanoveným Westwing pre daný typ tovaru.

9.9. Darčeková karta sa môže používať výhradne až do vyčerpania prostriedkov, ktoré sú na nej uložené. Darčeková karta sa nedá dobiť.

9.10. Darčeková karta sa nedá použiť na zaplatenie za akciové tovary, ibaže v podmienkach akcie daného tovaru je zreteľne stanovené inak.

9.11. V prípade dohôd uzatvorených na diaľku, Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo na odstúpenie od dohody uzatvorenej s Westwing o Darčekovej karte, a to v lehote 30 dní od dňa prevzatia Darčekovej karty. Táto lehota sa považuje za splnenú v prípade zaslania vyhlásenia o odstúpení v stanovenej lehote predovšetkým na emailovú adresu: pomoc@westwing.sk

9.12. Kupujúci nie je povinný vrátiť Darčekovú kartu, ktorá bola deaktivovaná (uplynula lehota platnosti Darčekovej karty, Používateľ účinne odstúpil od predajnej dohody o Darčekovej karte, Používateľ využil všetky prostriedky uložené na Darčekovej karte). V prípade odstúpenia od predajnej dohody o Darčekovej karte, predajná dohoda sa považuje za neuzavretú, a Darčeková karta bude deaktivovaná. Ak bola Darčeková karta použitá na nákup tovarov, Kupujúci má právo na odstúpenie iba v rozsahu nevyužitých (nezrealizovaných) nominálnych prostriedkov priradených k Darčekovej karte. Znamená to, že ak v období od zloženia vyhlásenia o odstúpení od predajnej dohody o Darčekovej karty, do deaktivovania Darčekovej Karty, Kupujúci alebo iný Používateľ využije v celku alebo v časti prostriedky na danej Darčekovej karte (uhradí s jej použitím), Westwing nebude musieť vrátiť Kupujúcemu sumu zaplatenú za nákup Darčekovej karte v rozsahu, v akom Kupujúci alebo iný Používateľ využiť všetky alebo časť prostriedkov. Vyššie uvedené nevylučuje práva Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, na odstúpenie od predajnej dohody na nákup tovarov kúpených s použitím Darčekovej karty.

9.13. Westwing vráti Kupujúcemu sumu uhradenú za nákup Karty v priebehu 14 dní od dňa prijatia vyhlásenia o odstúpení.

9.14. V prípade, ak Používateľ odstúpi od predajnej dohody o tovaroch kúpených prostredníctvom Servisu s použitím Darčekovej karty, Používateľ nemá právo na vrátenie ceny v hotovosti či prevodom tej časti, v akej cena predaja bola uhradená Darčekovou kartou. V takej situácii budú Používateľovi vrátené prostriedky formou Tovarovej poukážky v takom rozsahu, v akom zaplatil s použitím Darčekovej karty.

10. PODMIENKY DOPRAVY

10.1. Dodania sú realizované výhradne iba na území Slovenskej republiky, na adresu dodania, ktorú Používateľ uviedol v objednávke.

10.2. Westwing zasiela tovary v termíne uvedenom počas skladania objednávky (termín splnenia poskytovania služby Westwing), ibaže v prípade konkrétneho tovaru bolo pred uzatvorením dohody stanovené inak. Termíny dodania sú uvedené na jednotlivých stránkach tovarov a na potvrdení zloženia objednávky.

10.3. V prípade, ak si Používateľ tovar neprevezme, Westwing vyzve Používateľa na vykonania uzatvorenej predajnej dohody a na prevzatie kúpených tovarov. V prípade, ak si Používateľ opätovne neprevezme tovar v termíne stanovenom Westwing, Westwing si vyhradzuje právo na odstúpenie od predajnej dohody s lehotou ďalších 14 dní od dňa neúspešného uplynutia termínu na prevzatie tovarov Používateľa, a to vzhľadom na nevykonanie predajnej dohody Používateľom.

10.4. Ak si Používateľ neprevezme zásielku z príčin, za ktoré zodpovedá (sú na strane) Používateľ, Westwing môže od Používateľa žiadať uhradenie nákladov na vrátenie zásielky na adresu skladu Westwing, ibaže bolo stanovené, že tieto náklady hradí Westwing.

10.5. Náklady dodania tovaru hradí zakaždým Používateľ, okrem dodaní, ktoré sú osobitne dohodnuté s Westwing. Informácie o nákladoch dodania sú zakaždým dostupné na webovej stránke daného tovaru.

10.6. V momente prevzatia tovaru od dopravu, na Používateľa prechádza zodpovednosť za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru. V prípade, ak sa Používateľ rozhodne využiť dopravcu, a ak to bolo účasti Westwing, zodpovednosť za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru nastáva v momente, keď Westwing vydá tovar dopravcovi, ktorého si zvolí Používateľ.

10.7. V prípade, ak Používateľ pri odbere zistí vonkajšie poškodenia balíka, s cieľom zrealizovať prípadné reklamačné hlásenie, musí spolu s kuriérom spísať protokol o škode a informovať o tejto skutočnosti Westwing píšuc na emailovú adresu: pomoc@westwing.sk. V prípade poškodenia tovaru počas jeho prepravy, s vyhradením ustanovenia, o ktorom hovorí druhá veta v bode 10.6. Používateľ má reklamačné práva stanovené v bode 13.2 nižšie.

11. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD DOHODY

11.1. Používateľ má právo odstúpiť od dohody o predaji tovaru v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, čo predstavuje dvojnásobok lehoty na odstúpenie stanovenej zákonom a neobmedzuje lehotu na odstúpenie od uzatvorenej dohody stanovenú v príslušných predpisoch. Používateľ má právo odstúpiť od dohody bez uvedenia príčiny a bez akýchkoľvek nákladov s výnimkou priamych nákladov na vrátenie veci, ktoré používateľ musí uhradiť vo vlastnom rozsahu, ak nie je stanovené, že náklady hradí Westwing.

11.2. K odstúpeniu od dohody dochádza tak, že Používateľ skladá vyhlásenie o odstúpení od dohody. Také vyhlásenie môže byť zložené s použitím vzoru formulára o odstúpení od dohody, ktorý je prílohou týchto Podmienok, alebo vyhlásením zloženým akoukoľvek inou formou, v ktorom vyhlásení Používateľ poinformuje Westwing o svojom rozhodnutí o odstúpení od dohody. Vyhlásenie môže byť zaslané poštou alebo na emailovú adresu: pomoc@westwing.sk

11.3 Lehota na odstúpenie od dohody sa považuje za zachovanú, ak vyhlásenie bude zaslané pred uplynutím lehoty 30 dní od prevzatia tovaru. Používateľ je povinný vrátiť tovar bezodkladne, avšak nie neskôr, než v priebehu 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od dohody, pričom pre zachovanie tejto lehoty stačí odoslať tovar pred jej uplynutím.

11.4. Používateľ sa v prípade zámeru vrátenia tovaru môže obrátiť na Westwing, zasielajúc príslušnú správu na emailovú adresu: pomoc@westwing.sk. Na zefektívnenie procedúry vrátenia, prosíme, aby ste uviedli číslo objednávky a príčiny vrátenia, čo však nie je povinné. Používateľ tiež môže zložiť vyhlásenie o odstúpení od dohody iným jednoznačným spôsobom, vrátane prostredníctvom Servisu, využívajúc funkcií, ktoré sú v tam dostupné.

11.5. Westwing, v situácii odstúpenia od dohody, zaväzuje sa vrátiť uhradenú pohľadávku za kúpené tovary spolu s pohľadávkami na ich doručenie, takým spôsobom, akým to bolo vykonané Používateľom, v lehote najneskôr 14 dní od dňa prijatia vyhlásenia o odstúpení od dohody. V prípade platby na dobierku, Westwing žiada Používateľa, aby určil číslo bankového účtu, s cieľom vrátenia pohľadávky, čo neobmedzuje povinnosti Westwing, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej vete. Ak Westwing nenavrhol, že sám prevezme tovar od Používateľa , môže pozastaviť vrátanie platby prijatej od Používateľa dovtedy, kým nedostane veci naspäť, alebo kým Používateľ nepredstaví doklad o zaslaní veci, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

11.6. Westwing nie je povinná vrátiť náklady na zaslanie, ktoré hradil Používateľ pri dodaní tovaru po nákupe, ktoré presahujú náklady najlacnejšieho, obyčajného spôsobu dodania tovaru, ktoré ponúka Westwing.

11.7. Ak platba bola vykonaná s použitím zľavovej poukážky, Používateľ dostane vrátenie skutočne uhradeného peňažného poplatku, a využité zľavové poukážky budú opätovne zapísané na účte Používateľa.

11.8. Ak platba bola vykonaná s použitím Darčekovej karty, v takom prípade vrátenie platby bude vykonané so súhlasom Používateľa formou poukážky pridanej k účtu Používateľa, ktorý vykonal platbu Darčekovou kartou.

11.9. Používateľ je zodpovedný za zníženie hodnoty veci, ku ktorej došlo v dôsledku používania spôsobom presahujúcom nevyhnutný rozsah na stanovenie charakteru, vlastností a fungovania veci.

11.10. Používateľ nemá právo na odstúpenie od dohody v prípade uzatvorenia dohody:

1) ktorej predmetom je vec vyrobená podľa špecifikácie Používateľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb,

2) ktorej predmetom je vec, ktorá sa prirodzene rýchlo kazí, alebo ktorá má krátku lehotu spotreby,

3) ktorej predmetom je vec doručovaná v zaistenom (zaplombovanom) balení, ktorá sa po otvorení nemôže vrátiť vzhľadom na ochranu zdravia alebo z hygienických dôvodov,

4) ktorej predmetom sú veci, ktoré po doručení, vzhľadom na svoj charakter, sú neodpojiteľne spojené s inými vecami,

5)o poskytovaní služieb v rozsahu ubytovania, iných než na účely bývania, prepravy vecí, prenájmu vozidiel, gastronómie, služieb súvisiacich s oddychom, zábavnými, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v dohody stanovený deň alebo lehota poskytovania služby.

11.11. V prípade, o ktorom hovorí bod 11.10. 5) vyššie, Westwing môže priznať Používateľovi právo na odstúpenie od dohody v lehote 10 dní od dňa uzatvorenia dohody. Na odstúpenie od dohody o poskytovaní služieb, o ktorej hovorí bod 11.10. 5) vyššie, aplikujú sa príslušne ustanovenia týkajúce sa odstúpenia od dohody o predaji tovarov. Zakaždým prípadné právo na také odstúpenie bude výrazne vyhradené v opise služby na webových stránkach Servisu.

11.12. V prípade, ak Používateľ využije právo na odstúpenie od dohody, hradí priame náklady na vrátenie tovaru, ibaže Westwing vyhlási, že bude hradiť náklady vrátenia. V prípade tovarov, ktoré sa vzhľadom na svoj charakter nedajú zaslať bežným spôsobom poštou, náklady spätnej zásielky sú analogické ako náklady, ktoré Používateľ hradil pri skladaní objednávky.

11.13. Tovary, ktoré podliehajú vráteniu (odstúpeniu od dohody), zasielajte na adresu:

Westwing - Magazyn

Parzniew Logistics Center 1

ul. Sw. Tomasza 4

05-840 Brwinów, Polsko

e-mail: pomoc@westwing.sk

11.14. Existuje možnosť spoplatneného (na náklady Používateľa) objednávky kuriéra na prevzatie zásielky s tovarmi, ktoré vracia vzhľadom na odstúpenie od predajnej dohody, a to prostredníctvom nášho zákazníckeho oddelenia (avšak je to dobrovoľné), v takom prípade je potrebné zaslať príslušnú správu s číslom objednávky na emailovú adresu: pomoc@westwing.sk. Náklady na spätnú zásielku sú analogické, ako náklady, ktoré Používateľ hradil pri zložení objednávky, ibaže je vyhradené, že tieto náklady hradí Westwing.

11.15. V prípade vykonania vrátenia tovarov kúpených v rámci akciových ponúk, kde dodanie Používateľovi bolo realizované bez žiadneho poplatku, v prípade, ak si Používateľ objedná kuriéra prostredníctvom zákazníckeho oddelenia, náklady na spätnú zásielku budú určené na základe cenníka kuriérskej spoločnosti, ibaže je stanovené, že tieto náklady hradí Westwing. Presné informácie o výške týchto poplatkov vám zakaždým poskytne zákaznícke oddelenie na základe príslušnej správy zaslanej na emailovú adresu: pomoc@westwing.sk.

12. REKLAMÁCIE TÝKAJÚCE SA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

12.1. Reklamácie týkajúce sa poskytovania elektronických služieb môžete zložiť predovšetkým zaslaním príslušnej správy na emailovú adresu: pomoc@westwing.sk alebo na adresu sídla spoločnosti Westwing.

12.2. Na rýchlejšie posúdenie reklamácie uveďte v reklamácii aspoň názov Používateľ v Servise (emailovú adresu) a popis reklamovaných nezrovnalostí.

12.3. Ak údaje alebo informácie uvedené v reklamácii budú neúplné, Westwing si vyhradzuje právo skontaktovať sa s Používateľom s cieľom ich doplnenia.

12.4. Westwing posudzuje reklamácie v priebehu 14 dní od dňa prijatia danej reklamácie.

12.5. Odpoveď na reklamácie je zasielaná na emailovú alebo korešpondenčnú adresu, podľa pokynov Používateľa uvedených v reklamácii.

13. ZODPOVEDNOSŤ WESTWING ZA CHYBY PREDANEJ VECI. REKLAMÁCIE TÝKAJÚCE SA TOVAROV

13.1. Westwing zodpovedá za dodanie tovaru bez chýb.

13.2.Ak tovar predaný Westwing má chybu, Používateľ podľa vlastného výberu môže:

- zložiť vyhlásenie o zníženie ceny tovaru alebo odstúpiť od dohody, ibaže Westwing bezodkladne a bez zbytočných komplikácií pre Používateľa vymení chybný tovar na bezchybný tovar alebo príslušnú chybu odstráni. Cena má byť znížená v takom pomere k cene vyplývajúcej z dohody, v akom hodnota tovaru s chybou zostáva k hodnote tovaru bez chyby. Používateľ nemôže odstúpiť od dohody, ak je chyba tovaru nepodstatná;

- požadovať výmenu tovaru na bezchybný alebo požadovať odstránenie chyby. Westwing sa zaväzuje chybný tovar vymeniť na bezchybný alebo odstrániť chybu v zmysluplnom čase bez zbytočných komplikácií pre Používateľa.

Ak je Používateľ spotrebiteľom (tzn. je fyzická osoba, ktorá s podnikateľom vykonáva právne činnosti, ktoré priamo nesúvisia s podnikateľskou alebo zárobkovou činnosťou), môže namiesto odstránenia chyby, ktoré navrhuje Westwing, požadovať výmenu Tovaru na bezchybný tovar, alebo požadovať opravenie chyby, ibaže privedenie Tovar do stavu, v ktorom sa bude zhodovať s dohodou, spôsobom vybraným Používateľom nie je možné, alebo náklady sú v porovnaní so spôsobom navrhovaným Westwing príliš vysoké. Pri hodnotení nákladov sa zohľadňuje hodnota bezchybného Tovaru, typ a význam objavenej chyby, a tiež sa zohľadňujú komplikácie, ktoré by musel Westwing hradiť pri inom spôsobe riešenia.

13.3. Používateľ, ktorý zistí chybu tovaru, na rýchlejšie a efektívnejšie posúdenie reklamácii, musí zaslať presné a detailné informácie týkajúce sa chyby, vrátane fotografií chybného tovaru, na emailovú adresu: pomoc@westwing.sk vrátane informácií o očakávanom spôsobe vyriešenia reklamácie. Westwing sa bezodkladne skontaktujte s Používateľom na ním uvedenú emailovú adresu vo veci ďalšieho spôsobu posúdenia reklamácie. Vyššie ustanovenie neruší povinnosť Westwing posúdiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote. Používateľ, ktorý si uplatňuje práva na základe ručenia, je povinný na náklady Westwing doučiť chybnú vec na adresu:

Westwing - Magazyn

Parzniew Logistics Center 1

ul. Sw. Tomasza 4

05-840 Brwinów, Polsko

13.4. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle občianskeho zákonníka, požiada o výmenu veci alebo o odstránenie chyby alebo zloží vyhlásenie o znížení ceny, určujúc sumu, o ktorú má byť znížená cena, a Westwing v priebehu 14 dní neodpovie na túto požiadavku, považuje sa to za uznanie tejto požiadavky.

13.5. Westwing zodpovedá na základe ručenia, ak sa fyzická chyba prejaví v priebehu dvoch rokov od dňa vydania veci Používateľovi. Nárok na odstránenie chyby alebo na výmenu tovaru na bezchybný je premlčaný po roku počítajúc od dňa zistenia chyby, avšak v prípade nákupu tovaru spotrebiteľom v zmysle občianskeho zákonníka – lehota premlčania nemôže uplynutím skôr, než v termíne, o ktorom hovorí prvá veta.

14. VÝHRADNÁ OBČIANSKA ZODPOVEDNOSŤ TÝKAJÚCA SA ODKAZOV HYPERLINK

14.1. V servise a aplikácii sú dostupné odkazy (hyperlinky) na webové stránky iných strán.

14.2. V prípade, ak Westwing dostane informácie o nelegálnosti alebo neetickom obsahu, príslušný odkaz bude zo Servisu odstránený.

15. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

15.1.Zásady spracúvania osobných údajov v rámci Servisu s uvedené v Politika ochrany súkromia a osobných údajov, ktorá je dostupná na adrese

16. AUTORSKÉ PRÁVA NA OBRAZOVÉ MATERIÁLY

16.1. Používanie obrazových materiálov (ilustrácií, fotografií, obrázkov), kompozícií, rozloženia strán a práv duševného vlastníctva, ktoré obsahuje Servis – bez ohľadu na formu – na iné než osobné účely, je zakázané, ibaže to Westwing výhradne a zreteľne povolí.

17. MOŽNOSTI MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA SPOROV

17.1. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o internetovom systéme riešenia spotrebiteľských sporov a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o ODR v spotrebiteľských sporoch), Spotrebiteľ môže zložiť sťažnosť prostredníctvom internetovej platformy ODR (odkaz na platformu ODR – ec.europa.eu/consumers/odr). Platforma ODR je okrem iného zdrojom informácií o formách mimosúdneho riešenia sporov, ktoré môžu vzniknúť medzi podnikateľskými subjektami a spotrebiteľmi. Bez ohľadu na to pripomíname, že sa na nás vždy môžete priamo obrátiť píšuc na emailovú adresu: pomoc@westwing.sk

18. MOBILNÁ APLIKÁCIA

18.1. Používateľ, ktorý chce využívať elektronické služby pomocou aplikácie, je povinný stiahnuť si ju len z legálnych zdrojov.

18.2. Aplikáciu je možné si bezplatne stiahnuť do mobilného zariadenia používateľa z internetových obchodov s mobilnými aplikáciami, najmä:

a) Apple App Store pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS,

b) Google Play/Play Store pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android.

18.3. Používanie aplikácie stiahnutej z iného zdroja, ako sú uvedené v časti 18.2 vyššie, môže zahŕňať riziko narušenia integrity aplikácie a prepojenia s malvérom, čo predstavuje hrozbu pre bezpečnosť mobilného zariadenia používateľa a údajov v ňom uložených.

18.4. Aby používateľ mohol používať aplikáciu, musí:

a) prečítať si tento Poriadok a informácie o aplikácii sprístupnenej v rámci obchodov uvedených v ods. 18.2 vyššie a akceptovať ich,

b) stiahnuť si aplikáciu z obchodu uvedeného v ods. 18.3 vyššie,

c) nainštalovať si aplikáciu do svojho mobilného zariadenia podľa pokynov zobrazených po spustení procesu inštalácie, alebo poskytnutých obchodmi uvedenými v ods. 18.2 vyššie.

18.5. Aplikácia sa pripája na webovú stránku cez internet.

18.6. Pre používanie aplikácie musí používateľ spĺňať nasledujúce technické požiadavky:

a) mať pripojenie na internet – pre stiahnutie aplikácie a využívanie jej služieb, ktoré si vyžadujú pripojenie k tejto sieti,

b) mať mobilné elektronické zariadenie, napríklad smartfón/tablet fungujúci na báze jedného z týchto systémov:

i. Android vo verzii 7 a vyššej,

ii. iOS vo verzii 13 a vyššej.

18.7. Požiadavky týkajúce sa verzie operačných systémov uvedené v časti 18.6 pís. b vyššie sú minimálne požiadavky. Podľa najlepších znalostí Westwingu je možné používať aplikáciu aj pomocou nižších verzií systémov, ako sú uvedené v bode 18.6 pís. b Poriadku, avšak iba operačné systémy vo verziách uvedených vyššie zabezpečujú správnu činnosť aplikácie.

18.8 Westwing vynaloží maximálne úsilie na to, aby prístup k údajom zo serverov aplikácie prostredníctvom aplikácie bol možný 24 hodín denne a 7 dní v týždni, čo však nevylučuje právo Westwingu nariadiť technickú prestávku a dočasné obmedzenie alebo vylúčenie v celom, resp. v čiastočnom rozsahu vyššie uvedeného prístupu.

18.9. V prípade potreby technickej prestávky bude poskytovateľ služby informovať o predpokladanom termíne a predpokladanej dĺžke jej trvania správou zobrazenou priamo v aplikácii.

18.10. Používateľ môže aplikáciu zo svojho mobilného zariadenia kedykoľvek odinštalovať (odstrániť) pomocou nastavení tohto zariadenia.

18.11. Reklamácie týkajúce sa prevádzky aplikácie je možné podávať v súlade s ustanovením bodu 12. Poriadku.

19. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

19.1. Westwing si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok v prípade, ak sa vyskytne aspoň jedna z nižšie uvedených dôležitých príčin (kompletný zoznam):

1) zmena legislatívy týkajúca sa predaja tovarov alebo služieb, alebo poskytovania elektronických služieb, ktoré realizuje Westwing, ovplyvňujúca vzájomné práva a povinnosti stanovené v dohode o poskytovaní služieb alebo v predajnej dohode uzatvorenej medzi Používateľom a Westwing;

2) nevyhnutnosť prispôsobenia činnosti Westwing podľa príkazov, uznesení, rozhodnutí alebo pokynov vyplývajúcich z: (i) rozhodnutia orgánu štátnej správy príslušne podľa rozsahu činnosti Westwing, alebo (ii) súdneho príkazu ovplyvňujúceho činnosť Westwing, ovplyvňujúceho vzájomné práva a povinnosti stanovené v dohode o poskytovaní služieb alebo v predajnej dohody uzatvorenej medzi Používateľom a Westwing.

3) zmena spôsobu poskytovania elektronických služieb spoločnosťou Westwing spôsobená výhradne technickými alebo technologickými príčinami (predovšetkým aktualizácia technických požiadaviek uvedených v týchto Podmienkach);

4) zmena rozsahu alebo zásad poskytovania elektronických služieb spoločnosťou Westwing, ktorých sa týkajú ustanovenia Podmienok, zavedením nových, úpravou alebo zrušením spoločnosťou Westwing doterajších funkčností alebo služieb, ktoré Podmienky upravujú a ktoré sú ponúkané Používateľom;

5) akvizícia, rozdelenie alebo transformácia Westwing alebo zmena iných identifikačných údajov Westwing uvedených v Podmienkach.

19.2. Westwing poinformuje Používateľov o zmene Podmienok s adekvátnym časovým predstihom.

19.3. V prípade Používateľov, ktorí nesúhlasia s Podmienkami, majú právo vypovedať dohodu v priebehu 14 dní od dňa oznámenia o zmene Podmienok. Zmena Podmienok neovplyvňuje obsah ani podmienky v predajných dohodách, ktoré Používateľ a Westwing uzatvorili pred zmenou Podmienok.

19.4. V prípade, ak Westwing zmení Podmienky, sprístupní jednotné znenie Podmienok ich zverejnením na príslušnej stránke, ako aj prostredníctvom správy zaslanej na Používateľom uvedenú emailovú adresu.

Stav k 1. marcu 2023